خدمات آزمايشگاه‌های پژوهشکده

خدمات آزمايشگاه مگنتو فوتونيک
ردیف
نوع خدمات
توضیحات
1
عمليات حرارتی در هوا تا دمای  °C  1200
به ازای هر ساعت
2
عمليات حرارتی تحت خلا  تا دمای  °C 700 mbar
به ازای هر ساعت
3
عمليات حرارتی تحت خلا  تا دمای  °C 700 در اتمسفر گاز بی اثر
به ازای هر ساعت
4
عمليات حرارتی تحت خلا  تا دمای  °C 700- mbar
به ازای هر ساعت
5
طيف سنجی مرئی  UV-NIR
هر آزمايش
6
اندازه‌گيری اثر کر و فارادی
هر آزمايش
7
اندازه‌گيری اثر هال
هر آزمايش
8
اندازه‌گيری مقاومت مغناطيسی
هر آزمايش
9
اندازه‌گيری امپدانس مغناطيسی تا فرکانس MHz  15
به ازای 10 تا فرکانس
10
لايه‌نشانی تبخيری
به‌شرط تامين مواد مورد نياز توسط متقاضی
11
لايه‌نشانی تبخيری
به‌شرط تامين مواد مورد
12
لايه‌نشانی اسپينی
توسط آزمايشگاه
13
لايه‌نشانی اسپينی
به‌شرط تامين مواد مورد نياز توسط متقاضی
14
لايه‌نشانی الکتروشيميايی
به‌شرط تامين مواد مورد
15
لايه‌نشانی لکتروشيميايی
توسط آزمايشگاه
16
تهيه قرص از مواد اوليه جامد
به‌شرط تامين مواد مورد نياز توسط متقاضی
17
تهيه قرص از مواد اوليه جامد
به‌شرط تامين مواد مورد
 
 
خدمات آزمايشگاه مگنتو پلاسمونيک
ردیف
نوع خدمات
توضیحات
1
اندازه‌گيری پسماند پاسخ‌های مگنتو اپتيکی مانند چرخش فارادی و چرخش کر
به ازای ثبت داده برای هر نمونه
2
اندازه‌گيری پاسخ‌های طيفی نمونه‌های مگنتواپتيکی در هندسه‌های فارادی و کر
به ازای ثبت داده برای هر نمونه
3
اندازه‌گيری پاسخ مگنتوالکتريک نمونه‌ها
به ازای ثبت داده برای هر نمونه
4
لايه‌نشانی ليزری نمونه‌های اکسيدی و غيراکسيدی به‌صورت آلياژی
لايه‌نشانی هر نمونه
5
لايه‌نشانی باريکه الکترونی
لايه‌نشانی هر نمونه
6
لايه‌نشانی گرمايی
لايه‌نشانی هر نمونه
7
ثبت پاسخ دورنگی دايروی مغناطيسی و غير مغناطيسی
برای هر نمونه
8
ضخامت سنجی اپتيکی
برای هر نمونه
9
طيف‌سنجی ليزری نانوثانيه
برای هر نمونه
 
خدمات آزمايشگاه ادوات فعال نوری
ردیف
نوع خدمات
توضیحات
1
Insertion Loss
به ازای هر نمونه
2
Return Loss
به ازای هر نمونه
3
Wavelength Dependent Insertion Loss
به ازای هر نمونه
4
Wavelength Dependent Return Loss
به ازای هر نمونه
5
Polarization Dependent Loss
به ازاي هر نمونه
6
Polarization Dependence Return Loss
به ازای هر نمونه
7
Directivity
به ازای هر نمونه
8
Crosstalk
به ازای هر نمونه
9
OTDR (per core)
به ازای هر نمونه
10
Optical Gain
به ازای هر نمونه
11
Gain Flatness
به ازای هر نمونه
12
Noise Figure
به ازای هر نمونه
13
Polarization Dependent Gain
به ازای هر نمونه
14
Optical Signal-to-Noise Ratio
به ازای هر نمونه
15
Chromatic Dispersion
به ازای هر نمونه
16
Group Delay
به ازای هر نمونه
17
Polarization-Mode Dispersion
به ازای هر نمونه
18
PDL
به ازای هر نمونه
19
Differential  Group Delay
به ازای هر نمونه
20
WDL
به ازای هر نمونه
21
Bit Error Rate
به ازای هر نمونه
22
به ازای هر نمونه
23
Rise /Fall Time
به ازای هر نمونه
24
Jitter
به ازای هر نمونه
25
Signal to Noise Ratio
به ازای هر نمونه
26
به ازای هر نمونه
27
به ازای هر نمونه
28
Cold
به ازای هر ساعت
29
Damp Heat
به ازای هر ساعت
30
Dry Heat
به ازای هر ساعت
31
Temperature-Humidity Cyclic Test
به ازای هر ساعت
32
Thermal Shock
به ازای هر ساعت
 
 
 
 
خدمات آزمایشگاه پلاسما
ردیف
نوع خدمات
توضیحات
1
آناليز گازی  (GC)
به ازای هر نمونه
2
لايه‌نشانی و پردازش با  RF(1)
به ازای هر نمونه (کمتر از 2 دقيقه)
3
لايه‌نشانی و پردازش با  RF(2)
به ازای هر نمونه (بين 2 تا 5 دقيقه)
4
Ellipsometry
به ازای هر نمونه
5
ميکروسکوپ نيروی اتمي  (AFM)
به ازای هر نمونه
6
ATR
به ازای هر نمونه
7
OES
يک بار Run
8
Contact Angle
به ازای هر ساعت
 
 
 
 
خدمات آزمایشگاه مواد آلی و پلیمر
ردیف
نوع خدمات
توضیحات
1
طيف‌سنجی (عبوری/جذبی)
بر حسب مشخصات لايه مورد نظر و با فرض آماده بودن ماده
2
طيف‌سنجی (عبوری/جذبی)
بر حسب مشخصات لايه مورد نظر و با فرض آماده بودن ماده
3
طيف‌سنجی بازتابی
بر حسب مشخصات لايه مورد نظر و با فرض آماده بودن ماده
4
طيف‌سنجی بازتابی
بر حسب مشخصات لايه مورد نظر و با فرض آماده بودن ماده
5
طيف‌سنجی بازتابی فوتولومينسانس
بر حسب نوع ماده و لايه مورد نظر
6
لايه‌نشانی چرخشی (1)
بر حسب نوع ماده و لايه مورد نظر
7
لايه‌نشانی چرخشی (2)
بر حسب نمونه مورد نظر
8
لايه‌نشانی فروبردنی (1)
بر حسب نمونه مورد نظر
9
لايه‌نشانی فروبردنی (2)
بر حسب نمونه مورد نظر
10
لايه‌نشانی تبخيری
بر حسب نمونه مورد نظر
11
آماده‌سازی نمونه برای لايه‌نشانی (1)
بر حسب نمونه مورد نظر
12
آماده‌سازی نمونه برای لايه‌نشانی (2)
با استفاده از چيدمان z - scan
13
بررسی ناهمسان‌گردی القايی (1)
با استفاده از چيدمان z - scan
14
بررسي ناهمسان‌گردی القايی (2)
با استفاده از چيدمان z - scan
15
بررسی ناهمسان‌گردی القايي (3)
بر حسب نمونه و تعداد تصاوير مورد نظر
16
اندازه‌گيری مقاومت لايه‌های نازک (1)
بر حسب نمونه و تعداد تصاوير مورد نظر
17
اندازه‌گيری مقاومت لايه‌های نازک (2)
بر حسب نمونه و مدت زمان مورد نظر
18
اندازه‌گيری ضريب شکست و ضريب جذب غير‌خطی (1)
بر حسب نمونه و مدت زمان مورد نظر
19
اندازه‌گيری ضريب شکست و ضريب جذب غيرخطی (2)
بر حسب نمونه مورد نظر
20
اندازه‌گيری ضريب شکست و ضريب جذب غيرخطی (3)
بر حسب نمونه مورد نظر
21
بررسی نمونه با ميکروسکوپی نوری عبوری (1)
بر حسب نمونه مورد نظر
22
بررسی نمونه با ميکروسکوپی نوری عبوری (2)
بر حسب نمونه و تعداد تصاوير مورد نظر
23
حمام التراسونيک (1)
بر حسب نمونه و تعداد تصاوير مورد نظر
24
حمام التراسونيک (2)
انجام طراحی اپتيکی و انجام چيدمان خاص برای اندازه‌گيری پارامتر مورد نظر
25
فيلم‌های پليمری Poling (1)
بر حسب مشخصات لايه مورد نظر و با فرض آماده بودن ماده
26
فيلم‌های پليمری  Poling (2)
بر حسب مشخصات لايه مورد نظر و با فرض آماده بودن ماده
27
فيلم‌های پليمری  Poling (3)
بر حسب مشخصات لايه مورد نظر و با فرض آماده بودن ماده
28
همزن مغناطيسی (1)
بر حسب مشخصات لايه مورد نظر و با فرض آماده بودن ماده
29
همزن مغناطيسی (2)
بر حسب نوع ماده و لايه مورد نظر
30
اندازه‌گيری پارامتر اپتيکی خاصی از نمونه
بر حسب نوع ماده و لايه مورد نظر
 
خدمات آزمایشگاه لیزرهای حالت جامد و کاربرد
ردیف
نوع خدمات
توضیحات
1
اندازه‌گيری توان يا انرژی ليزر
به ازای هر اندازه‌گيری
2
ثبت پروفايل پرتو ليزر
به ازای هر نمونه
3
استفاده از ليزر ياگ پالسی نانوثانيه با انرژی 200 مينی ژول
به ازای هر ساعت
4
استفاده از ليزر ياگ پالسی نانو ثانيه با انرژی 500 مينی ژول
به ازای هر ساعت
5
استفاده از ليزر فمتوثانيه با انرژی نانو ژول
به ازای هر ساعت
6
جوش فيبری معمولي
هر عدد
7
جوش فيبری  PM
هر عدد
8
استفاده از اتاق تميز کلاس 10 هزار به مساحت 20 متر مربع
به ازای هر روز
9
استفاده از ليزر فيبری به توان 50 وات
به ازای هر ساعت
10
ساير خدمات استفاده از منابع ليزری
-----
 
خدمات آزمایشگاه طیف سنجی لیزری
ردیف
نوع خدمات
توضیحات
1
ارائه طیف LIBS نمونه‌های جامد
به ازای هر نمونه
2
ارائه طیف LIBS نمونه‌های مایع و گاز
به ازای هر نمونه
3
آنالیز عنصری عمقی
به ازای هر نمونه
4
تابش پالس لیزر بر نمونه
به ازای تعداد پالس
5
ارائه طیف جذبی، عبوری، بازتابی
به ازای هر نمونه
6
اندازه‌گيری تابش در محدوده طیفی
به ازای هر نمونه
7
ارائه طیف  Raman/LIF
به ازای هر نمونه
 
 
 
  
 
اطلاعات تماس:
کارشناس امور پژوهشی: 29904025