معاونان

دكتر مجید قناعت شعار
استاد پژوهشکده لیزر و پلاسما

معاون پژوهشی

29904004
m-ghanaat[at]sbu.ac.ir
رزومه
دكتر محمدعلی انصاری
دانشیار پژوهشکده لیزر و پلاسما

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

29904012
m_ansari[at]sbu.ac.ir
رزومه