رئیس پژوهشکده

دكتر سیدحسن توسلی
استاد پژوهشکده لیزر و پلاسما

رئیس پژوهشکده لیزر و پلاسما

29904005
h-tavassoli [at] sbu.ac.ir
رزومه
سوابق اجرایی:
رئیس پژوهشکده لیزر و پلاسما 1397 ← 1400
معاون پژوهشی پژوهشکده لیزر و پلاسما 1391 ← 1394
مدیر گروه کاربردهای لیزر 1388 ← 1390