دانش‌نامه

تتاپینچ
محصورسازی الکتریکی
معرفی پلاسمای گلایدینگ آرک
پینچ پلاسمایی
پیوندها:
دستاوردهای علمی پژوهشکده