آزمایشگاه‌های خدماتی و کارگاه‌ها

ردیف مسئول آزمایشگاه یا کارگاه نوع فعالیت زمینه کار
1 عزالدین مهاجرانی آزمایشگاه خدماتی آزمون ادوات فعال نوری
2 سیده‌مهری حمیدی/محمودی آزمایشگاه خدماتی لایه نشانی
3 رحمان نصیری کارگاه کارگاه مکانیک
4 محمد افتخاری کارگاه کارگاه الکترونیک
پیوندها:
کارشناس امور پژوهشی: 29904025