روسای پیشین

دکتر حمید لطیفی​
1376-1384
دکتر رضا مسعودی
1384-1386​​​​​​​​
دکتر بابک شکری​
1386-1393
دکتر عزالدین مهاجرانی
  1393-1397
دکتر سیدحسن توسلی
1397-تاکنون