افراد

کارکنان          اسامی
   (بر اساس حروف الفبا)
مسئولیت​   
تلفن داخلی
(0212990)
آقای افتخاری
کارشناس آزمایشگاه
4029
آقای امینی
مسئول کارگاه
4038
خانم ضمیری
کارشناس امور پژوهشی
4025
خانم کاوه
مسئول اجرایی
4021
خانم کاوه
کارشناس امور آموزشی
4021
خانم گیلانی
مسئول دفتر
4020
آقای محمودی
کارشناس آزمایشگاه
4035
خانم موسوی
​ کارشناس کتابخانه
4028
آقای نصیری
کارشناس آزمایشگاه
2695