پایان نامه های کارشناسی ارشد

 

 

 
پايان نامه های کارشناسی ارشد  فوتونیک
رديف
دانشجو
عنوان
اساتید
(راهنما و مشاور)
رشته (سال)
1
احمد اسدی
ساخت و بررسی قطعه اپتوالکترونيک نور گسيل تک لايه با استفاده از کمپلکس RU(bpy) 2-3
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
مشاور: دکتر سيدبهروز قضاتی
فوتونيک
1383
2
محمد محمدپور
طراحی و ساخت سيستم اپتيکی برای شکل دهی پرتو خروجی از ليزرهای گازی
راهنما: دکتر سعيده ثقفی
مشاور: دکتر عزالدين مهاجرانی
فوتونيک
1383
3
محمدعلی انصاری
آزمون غير مخرب سلول خورشيدی با استفاده از روش جابجانگاری عددی
راهنما: دکتر رضا مسعودی
مشاور: دکتر عزالدين مهاجرانی
فوتونيک
1383
4
سيامک دادرس
اثر تابش ليزر بر سيستم های حياتی باکتری های استافيلوکوک اورئوس و سودوموناس آئروژينوزا
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
مشاور:دکتر فرشته افتخار
دکتر مسعود حسينی
فوتونيک
1383
5
سيف اله طرقی
طراحی و مدلسازی احساسگر توری براگ فيبر نوری برای اندازه گيری همزمان فشار و دما
راهنما: دکتر حميد لطيفی
فوتونيک
1384
6
شايان ملکی
بررسی برهم کنش نور ليزر با بافت و محاسبات حرارتی راهبرد مونت کارلو
راهنما: دکتر سعيده ثقفی
مشاور: دکتر محمدحسين ميران بيگی
فوتونيک
1384
7
وحيد فلاحی
ترابرد الکترون در ليزرهای کوانتومی آبشاری با استفاده از تابع گرين غير تعادلی
راهنما: دکتر مجيد قناعت شعار
مشاور: دکتر آرش فيروزنيا
فوتونيک
1384
8
محمد جوادی داشکسن
شبيه سازی مسايل گرمايی (توزيع دما- تنش- عدسی گرمایی) در ليزرهای حالت جامد بادمش ديود ليزر
راهنما: دکتر حميد لطيفی
فوتونيک
1384
9
ندا حسام محمودی نژاد
بررسی برهم کنش پالسهای فوق کوتاه پرتوان با کلاسترهای بزرگ گازی
راهنما: دکتر بابک شکری
فوتونيک
1384
10
ياسر چينی فروشان
اندازه گيری پذيرفتاری مغناطیسی با استفاده از روش های مگنتواپتيکی
راهنما: دکتر مجيد قناعت شعار
مشاور: دکتر محمدمهدی طهرانچی
فوتونيک
1384
11
مهدی شريفيان
فيزيک، طراحی و ساخت مشعل پلاسما (Arc JET)
راهنما: دکتر بابک شکری
فوتونيک
1384
12
رضا آقبلاغی
پاسخ غير ايزوتروپ فيلمهای پليمری آلاينده به رنگينه های آزو
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
مشاور: دکتر رضا مسعودی
فوتونيک
1384
13
فرزاد فريدونی
ساخت ليزر نئودميم ياگ با دمش ديودی با جفت شدگی تيغه ای با توان خروجی 16 وات
راهنما: دکتر رضا مسعودی
مشاور: دکتر حميد لطيفی
فوتونيک
1384
14
اکرم حاجبی فرد
عملکرد موجبرهای پليمری در مدارهای اپتيکی مجتمع
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
فوتونيک
1384
15
پريسا زارع
پراکندگی نور از نانو ذرات نقره قرار گرفته بر روی دی الکتريک با استفاده از روش تقريب پتانسيل همدوس
راهنما: دکتر مجيد قناعت شعار
مشاور: دکتر محمدمهدی طهرانچی
فوتونيک
1385
16
محمداسماعيل زيبايی شيروان
طراحی و ساخت آزمايشگاهی احساسگر شارش فابری- پرو فيبر نوری بيرونی
راهنما: دکتر حميد لطيفی
مشاور: دکتر محمدحسين قزل اياق
فوتونيک
1385
17
ناهيد حسين نتاج
ساخت و مشخصه يابی توری های القایی ليزری در فيلم های پليمری آلاييده با رنگينه آزو
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
فوتونيک
1385
18
آتوسادات عربانيان
طراحی و ساخت نوسانگر پارامتريک نوری نانو ثانيه ای کوک پذير در گستره طول موج مرئی با دمش هارمونيک سوم ليزر نئوديميم ياگ
راهنما: دکتر رضا مسعودی
فوتونيک
1385
19
محسن نامی
مدل سازی اثر مبدل مد متشکل از 3 لنز استوانه ای بر روی پرتو چند مدی ليزر He-Ne ، با ترکيبی از مدل های لاگر- گوسی
راهنما: دکتر سعيده ثقفی
فوتونيک
1385
20
سعيد افروزی
اندازه گيری اثردورنگی دايروی ودورنگی دايروی مغناطیسی درپروتيين ها
راهنما: دکتر محمد مهدی طهرانچی
مشاور: دکتر بيژن رنجبر
فوتونيک
1385
21
رحيم بهاری قوشچی
انتشار پالسهای فوق کوتاه در اتمسفر
راهنما: دکتر بابک شکری
مشاور: دکتر عليرضا نيکنام
فوتونيک
1385
22
سميه رفيعی دستجردی
بررسی مد نقص در بلور نوری مغناطیسی يک بعدی با ساختار ميکرو کاواک(Ta2O/siO2)n/ Bi:YIG/(Sio2/Ta2O5)n
راهنما: دکتر محمدمهدی طهرانچی
مشاور: دکتر مجيد قناعت شعار
فوتونيک
1385
23
محمدمهدی افشاری
مطالعه عدسی حرارتی کريستال تيتانيوم سفاير با برش بروستر و طراحی و ساخت دستگاه اندازه گيری مشخصات زمانی پالسهای فوق کوتاه
راهنما: رضا مسعودی
فوتونيک
1385
24
مهدی فخری تزنگی
بررسی مکانيزم مولکولی اثرات الکترو اپتيک به منظور بهينه سازی مدولاسيون در موجبرهای پليمری آلائيده با رنگينه آلی
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
فوتونيک
1385
25
اکرم عموعلی خسروآبادی
ساخت و مشخصه يابی يک نمونه ديود نورگسيل آلی- پليمری با ساختار ITO/PMMA: AlQ3: TPD/Al
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
فوتونيک
1385
26
وحيد ستوده
اندازه گيری چرخش فارادی و حلقه پسماند فيلم مغناطیسی با استفاده از شدت نور پراشيده شده
راهنما: مجيد قناعت شعار
مشاور: محمدمهدی طهرانچی
فوتونيک
1385
27
فاضل جهانگيری
طراحی و ساخت سيستم پهن کننده پالسهای فمتو ثانيه ليزری
راهنما: دکتر رضا مسعودی
فوتونيک
1385
28
شيما فرداد
ساخت نانو ذرات روی و اکسيد روی بروش کند و سوز ليزر پالسی ياگ و بررسی پارامترهای موثر بر شکل گيری، اندازه و خواص اپتيکی ذرات
راهنما: دکتر رضا مسعودی
فوتونيک
1386
29
مهديه هاشمی
مدل سازی ميکروسکپی قطبش غير خطی فلزات ساده
راهنما: دکتر محمدمهدی طهرانچی
فوتونيک
1386
30
آرام گراگوسيان
بررسی عددی تأثير پارامترهای فيزيکی فلز AL بر رفتار حرارتی در کندوسوز ليزری با پالسهای نانو ثانيه
راهنما: دکتر بابک شکری
مشاور: دکتر سيد حسن توسلی
فوتونيک
1386
31
سيدايمان حسينی
لايه نشانی فيلمهای نازک و نانو متری الماس (DLC) با روش فرکانس دوگانه پلاسمایی
راهنما: دکتر بابک شکری
فوتونيک
1386
32
کلارا جواهريان
بررسی هدايت نوری در نانو لوله های کربنی تک جداره و دو جداره
راهنما: دکتر بابک شکری
فوتونيک
1386
33
مهتاب اصل دهقان
ساخت و مشخصه يابی لايه های نازک نيمه رسانای SnO2: Co          به روش تبخير پرتو الکترونی
راهنما: دکتر مجيد قناعت شعار
فوتونيک
1386
34
اعظم لايقی
محاسبه توزيع توان دمش و سيگنال در ليزرهای فيبری دو غلافی آلائيده شده به Yb+3 با مقطع D و دايروی شکل به روش رديابی پرتو
راهنما: دکتر رضا مسعودی
فوتونيک
1386
35
اشرف مرادی
ساخت سوزن پلاسما وتعيين مشخصه های طيفی، الکتريکی وحرارتی آن
راهنما: دکتر بابک شکری
فوتونيک
1386
36
محمدهاشم رضوانی کاشانی
بررسی تاثير موضعی محيط پيرامونی بر رفتار مولکولهای رنگينه آزو و فرايند ايجاد نظم در لايه های نازک پليمری
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
فوتونيک
1386
37
فاطمه مطرودی
ساخت و اندازه گيری مقاومت مغناطیسی چند لايه های
glass/NiO/Co/Cu/Co/Ti و بررسی اثر بازپخت ليزری بر تغييرات مقاومت ac سيم آمورف کبالت- پايه
راهنما: دکتر مجيد قناعت شعار
مشاور: دکتر محمدمهدی طهرانچی
فوتونيک
1386
38
فريد فرج الهی
بررسی و ساخت ديودهای نور گسيل آلی تک لايه آميخته با رنگينه
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
فوتونيک
1386
39
محمدهادی خاکساران
امپدانس مغناطیسی آلياژهای آمورف نانو ساختار مغناطیسی نرم پايه آهن در گستره 1 مگا هرتز تا 4 گيگا هرتز
راهنما: دکتر محمدمهدی طهرانچی
مشاور: دکتر مجيد قناعت شعار
فوتونيک
1386
40
سميه نجفی
مدل سازی انرژی خروجی از تقويت گر باز توليدی تيتانيوم سفاير
راهنما: دکتر رضا مسعودی
فوتونيک
1386
41
سروش شباهنگ
بررسی برهم کنش نور با امواج مگنتواستاتيک در مدولاتورهای مگنتواپتيکی براگ
راهنما: دکتر محمدمهدی طهرانچی
فوتونيک
1386
42
نجمه نبی پور
مطالعه نقش پردازش ليزری با آهنگ تکرار پالس متغير در ايجاد تغييرات مغناطیسی و ساختاری در سطح و تاثير آن بر پاسخ امپدانسی نوارهای آمورف کبالت پايه CoFeSiB
راهنما: دکتر مجيد قناعت شعار
مشاور: دکتر محمدمهدی طهرانچی
فوتونيک
1386
43
سيداسماعيل بنائی
ساخت و مشخصه يابی تجربی توری فازی تنظيم پذير ساخته شده از ترکيب بلور مايع و پليمر
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
فوتونيک
1387
44
شرمينه رستمی
مطالعه غلاف پلاسما و برهمکنش آن با کاتد
راهنما: دکتر حميدرضا قمی مرزدشتی
فوتونيک
1387
45
اسماعيل حيدری
بهينه سازی سوئيچينگ تمام اپتيکی و الکترواپتيکی در موجبرهای آلائيده با رنگينه آلی آرزو
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
فوتونيک
1387
46
مريم آقائی
حل عددی معادلات پايستگی جهت توصيف ديناميک گازی پلاسمای حاصل از کندگی ليزری
راهنما: دکتر سيدحسن توسلی
مشاور: دکتر بابک شکری
فوتونيک
1387
47
سپيده اسکندری
تحريک الکترومغناطیسی و انتشار امواج ساليتونی در فيلمهای مگنتواپتيکی YIG
راهنما: دکتر محمدمهدی طهرانچی
مشاور: دکتر اسفنديار مهرشاهی
فوتونيک
1387
48
محمدرضا رضائی
بهينه سازی ليزر Co2 موجبر RF با توان خروجی 50 وات
راهنما: دکتر حميد لطيفی
فوتونيک
1387
49
سعيد واشهری
بررسی ترابرد وابسته به اسپين الکترون از شير اسپينی لکه کوانتومی
راهنما: دکتر مجيد قناعت شعار
فوتونيک
1387
50
زينب چناری
شبيه سازی ديناميک غير خطی آينه های مزدوج فاز خود دمش شونده مبتنی بر کريستال فتورفرکتيو، با ساختار حلقوی
راهنما: دکتر حميد لطيفی
مشاور: دکتر مهران وحدانی مقدم
فوتونيک
1387
51
بنت الهدی بکائی
ساخت ميکروسکوپ هم کانونی برای برش نگاری از فانتوم نرم حاوی فلورفور تزريقی
راهنما: دکتر رضا مسعودی
مشاور: دکتر مرجانه حجازی
فوتونيک
1387
52
حجت حبيبی
بررسی توليد هماهنگ دوم در بلورهای فوتونی غير خطی يک بعدی با استفاده از روش ماتريس انتقال
راهنما: دکتر مجيد قناعت شعار
فوتونيک
1387
 
53
 
عطيه منطقی
اندازه گيری توزيع سايز نانو ذرات احتراقی شعله شمع و چراغ بونزن با استفاده از روش افروزش القایی ليزری
راهنما: دکتر رضا مسعودی
فوتونيک
1387
54
شاهين باقری
ساخت و مشخصه يابی ديود نورگسيل آلی با ساختار ITO/PVK: PBD: C6/AL و بررسی اثر افزودن لايه تزريق بار PEDOT: PSS
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
فوتونيک
1387
55
هانيه عالی نژاد
مدل سازی و ساخت تقويت کننده چهار بار عبور ليزر تيتانيوم سفاير
راهنما: دکتر رضا مسعودی
فوتونيک
1387
56
مريم بحرينی
توليد هارمونيک دوم اپتيکی در فيلمهای نازک مگنتواپتيکی بيسموت گارنت
راهنما: دکتر محمدمهدی طهرانچی
مشاور: دکتر سيده مهری حميدی سنگدهی
فوتونيک
1387
57
سميه مهرابيان
محاسبه شتاب فوتونی به وسيله انگيزش ميدان دنباله ای از ديدگاه تئوری جنبشی
راهنما: دکتر بابک شکری
فوتونيک
1387
58
فاطمه حسينی الست
ساخت آرايه ميکرولنز به روش بازشارش گرمایی و تکثير به روش      قالب گيری نرم
راهنما: دکتر حميد لطيفی
فوتونيک
1387
59
فرشاد نژاد ستاری
توليد جريان قطبيده اسپينی از يک نقطه کوانتومی در اثر القای نور
راهنما: دکتر مجيد قناعت شعار
فوتونيک
1387
60
شميسه شکری
شبيه سازی ميدان نزديک سطوح دی الکتريک با  استفاده از حل عددی معادلات انتگرال مرزی
راهنما: دکتر رضا مسعودی
فوتونيک
1387
61
سام تنددست نوائی
شبيه سازی ديناميک مولکولی تصعيد ليزری مواد ارگانيک
راهنما: دکتر بابک شکری
مشاور: دکتر کراسوس غفوری تبريزی
فوتونيک
1387
62
مرتضی خلجی
ساخت بيناب سنج تخليه القائی الکتريکی برای تعيين ميزان ذرات معلق در هوا
راهنما: دکتر سيد حسن توسلی
فوتونيک
1387
63
هدی مقدسين
بررسی تئوری تقويت ابر تابشی پالس ليزر فوق کوتاه در پلاسما بوسيله پالس پمپ منتشر در جهت مخالف آن
راهنما: دکتر بابک شکری
مشاور: دکتر عليرضا نيکنام
فوتونيک
1387
64
عباس مدنی
طراحی و ساخت کوپلر جهت دار و ميکرو رينگ رزوناتور
راهنما: دکتر حميد لطيفی
فوتونيک
1387
65
ندا حافظ خيابانی
توليد syngas به کمک متان با استفاده از روش پلاسمای مايکروويو
راهنما: دکتر بابک شکری
مشاور: مهندس مازيار صهبا يغمایی
فوتونيک
1387
66
محمد صبوحی
طراحی و ساخت آنتن پلاسمای مارپيچی
راهنما: دکتر بابک شکری
مشاور: دکتر اسفنديار مهرشاهی
فوتونيک
1387
67
هانيه افخمی اردکانی
اندازه گيری ضخامت لايه با استفاده از روش طيف سنجی تخليه ی القایی ليزری (LIBS)
راهنما: دکتر حسن توسلی
فوتونيک
1388
68
پژمان جوزدانی
ترابرد همدوس تک الکترون در جفت لکه کوانتومی با استفاده از ميدان خارجی نوسانی
راهنما: دکتر مجيد قناعت شعار
فوتونيک
1388
69
عاطفه مموزاده
تجزيه تحليل عنصری آلياژ آلومينيوم با استفاده از روش طيف سنجی تخليه القایی ليزری LIBS
راهنما: دکتر حسن توسلی
فوتونيک
1388
70
محمدرضا قاسم خانی
بررسی عددی اثر دی الکتريک و ميدان مغناطیسی بر روی کاشت يون به روش غوطه ور شدن در پلاسما
راهنما: دکتر حميدرضا قمی مرزدشتی
فوتونيک
1388
71
محمدامين رسول اف
مطالعه همبستگی اسپين های جايگزيده در نقطه کوانتومی درون ميکروکاواک نيمه رسانا
راهنما: دکتر مجيد قناعت شعار
فوتونيک
1388
72
نسيم رحيمی
ساخت نانو ذرات نقره، بررسی تجربی و شبيه سازی تاثير اندازه و شکل بر روی خواص اپتيکی آن
راهنما:
دکتر بابک شکری
دکتر کراسوس غفوری تبريزی
مشاور: دکتر شرمين خرازی
فوتونيک
1388
73
نيما نوری
حل عددی، بسط و گسترش پلاسما در فرآيند برهمکنش ليزر با فلز
راهنما: دکتر سيد حسن توسلی
فوتونيک
1388
74
علی حيدرنيا
ساخت سيستم کندوپاش و توليد نانو لايه های کربن شبه الماسی
راهنما: دکتر حميدرضا قمی مرزدشتی
فوتونيک
1388
75
عليرضا کاظمی
اندازه گيری نرخ رشدباکتری E.coli k-12 بااستفاده ازحسگرفيبر نوری
راهنما: دکتر حميد لطيفی
مشاور: دکتر مسعود حسينی
فوتونيک
1388
76
حسين نعمتی
کنترل الکترواپتيکی بلور مايع در ساختار HPDLC با ساخت لنز سوئيچ پذير و کنترل تمام اپتيکی آن با افزودن رنگينه آزو
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
فوتونيک
1388
77
نعيمه ترابی ميرزایی
ساخت و ارزيابی ديودهای نور گسيل آلی و پليمری چند لايه با ساختارهای ITO/Pedot:PSS/PVK:PBD:Dye/AI و
ITO/PEDOT: PSS/PVK/AIq3/AI
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
فوتونيک
1388
78
محبوبه عرب سرخی
طراحی و ساخت حسگر فيبر نوری به منظور اندازه گيری سرم خونی گاو
راهنما: دکتر حميد لطيفی
مشاور: دکتر حسين قزل اياغ
فوتونيک
1388
79
محمود بهزادی راد
بررسی اثر غلظت NVP و شيارهای سطحی (Surface Rubbing)  بر خواص قطبشی و رفتارهای الکترواپتيکی توری های هولوگرافی (HPDLC) ساخته شده از ترکيبات کريستال مايع و پليمر
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
فوتونيک
1388
80
فائزه الوند
نيتروکربوراسيون فولاد CK45 به روش پلاسما الکتروليتی و بررسی خواص سطحی آن
راهنما: احمدرضا راستکار
فوتونيک
1388
81
سيما صدريه
بهينه سازی ليزر بخار برميد بسته با توان 1 وات و طول عمر 300 ساعت
راهنما: حميدرضا قمی مرزدشتی
فوتونيک
1388
82
مينا صفری
ساخت محرک پلاسمایی تخليه سد دی الکتريک سطحی (SDBD)
راهنما: بابک شکری
مشاور: محمدجواد جعفری
فوتونيک
1388
83
فهميه موحدی
روش آشکارسازی فلور سانس های القايی با ليزر (LIF) در اندازه گيری دما و چگالی پلاسما و بررسی اثر اشباع توان در اين اندازه گيری
راهنما: بابک شکری
فوتونيک
1388
84
بی بی مرضيه ضميری
بررسی اثر لايه فلزی پوششی بر امپدانس مغناطیسی نوار کبالت پايه  CO68.15Fe4.35Sil2.5B15
راهنما: دکتر مجيد قناعت شعار
فوتونيک
1388
85
مجتبی هاشم زاده
بررسی اثر نيروی پاندروموتيو امواج الکترومغناطیسی فرکانس بالا در پلاسمای چگال
راهنما: دکتر عليرضا نيکنام
مشاور: دکتر بابک شکری
فوتونيک
1388
 
86
عاطفه احمدلو
بررسی خوردگی ناهمسانگرد سليکون در محلول قليایی KOH
راهنما: دکتر حميد لطيفی
فوتونيک
1388
87
شيوا داوری دولت آبادی
شبيه سازی ديناميک مولکولی پديده های گرمایی و ترمومکانيکی در اندر کنش ليزر پيکو ثانيه ای با ماده
راهنما: دکتر بابک شکری
مشاور: دکتر کراسوس غفوری تبريزی
فوتونيک
1388
88
زهرا حسينی مکارم
تحليل عنصری ناخن به روش تخليه القائیده ليزری
راهنما: دکتر سيد حسن توسلی
 
فوتونيک 1389
89
مرتضی کرمی
حسگر فيبر نوری به منظور اندازه گيری ضريب شکست
راهنما: دکتر حميد لطيفی
مشاور: دکتر مسعود حسينی
1389
90
الهه قناتی
آشکارسازی هيبريداسيون DNA با استفاده از حسگرهای فيبر نوری
راهنما: دکتر حميد لطيفی
مشاور: مسعود حسينی
فوتونيک
1389
91
محمدحسن ولدان
ساخت تقويت کننده باز توليدی ليزر تيتانيوم سفاير
راهنما: دکتر رضا مسعودی
فوتونيک
1389
92
علی موذن زاده
طراحی و ساخت کوپلر جهت دار نوری و شبيه سازی کوپلر جهت دار کوک پذير به منظور استفاده به عنوان حسگر دما و تنش بر پايه آن
راهنما: دکتر حميد لطيفی
فوتونيک
1389
93
محمد صادق چری
اندازه گيری فلزات سمی با روش طيف سنجی فروشکست القای ليزری (LIBS)
راهنما: دکتر سيدحسن توسلی
فوتونيک
1389
94
مهدی مزدور دشتابی
ساخت ليزر فيبری فمتوثانيه بر پايه اثر چرخش قطبش غير خطی: بررسی عددی و تجربی
راهنما: دکتر رضا مسعودی
فوتونيک
1389
95
منصوره شصتی
مشخصه يابی دمایی چرخش فارادی در کريستال نوری مغناطیسی (TiO2/SiO2)6/Bi:YIG/(SiO2/TiO2)6
راهنما: دکتر محمدمهدی طهرانچی
مشاور: دکتر سيده مهری حميدی
فوتونيک
1389
96
خرد رمضانی
ميکروب زدایی سطوح با استفاده از تخليه الکتريکی با حضور سد دی الکتريک
راهنما: دکتر حميدرضا قمی مرزدشتی
فوتونيک
1389
97
فاطمه زينتی
توليد پالس های تراهرتز با استفاده از بلورهای فوتونی يک بعدی از طريق يک سوسازی اپتيکی
راهنما: دکتر رضا مسعودی
مشاور: عبداله ملک زاده
فوتونيک
1389
98
هدی السادات لطفی پور
ساخت لايه های هگزافريت نوع M به روش ليزر پالسی و مشخصه يابی اپتيکی و مگنتواپتيکی آنها
راهنما: محمدمهدی طهرانچی
مشاور: دکتر سيده مهری حميدی
فوتونيک
1389
99
مليحه رنجبران
ترک يابی غير مخرب فلزات بر پايه حسگر امپدانس مغناطیسی بزرگ
راهنما: محمدمهدی طهرانچی
فوتونيک
1389
100
حسين عليصفایی
بهبود اثر مگنتواپتيکی کر در ساختارهای بلور فوتونی مغناطیسی يک بعدی شامل نانو لايه های مغناطیسی
راهنما: دکتر مجيد قناعت شعار
مشاور: مهرداد مرادی
فوتونيک
1389
101
عاطفه جولائی
بررسی اثر مگنتو اپتيکی کر غير خطی روی لايه نازک مغناطیسی گارنت
راهنما: دکتر محمدمهدی طهرانچی
مشاور: دکتر سيده مهری حميدی
فوتونيک
1389
102
جلال جعفری
ساخت، بررسی وبهينه سازی ديود نور گسيل آلی با ساختار چند لايه ای کاتد/ انتقال دهنده الکترون/ نور گسيل/ انتقال دهنده حفره/ تزريق کننده حفره/ آند با هدف افزايش تابش الکترولومينسانس
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
فوتونيک
1389
103
عليرضا محقی
ساخت مدولاتورهای فرا صوتی الکترواپتيکی در موجبر پليمری آلاييده به رنگينه های MNA با اعمال قطبيدگيهای AC و DC
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
فوتونيک
1389
104
پارسيس توحيدی
مطالعه اثر نانو لايه ها و نانو خوشه های نقره بر پاسخ های مگنتواپتيکی کر لايه های نازک مغناطیسی
راهنما: دکتر مجيد قناعت شعار
مشاور: دکتر مهرداد مرادی
فوتونيک
1389
105
احمد منصوری
اندازه گيری ترکيبات سيمان به روش طيف سنجی فرو شکست القائی ليزری (LIBS)
راهنما: دکتر سيد حسن توسلی
فوتونيک
1390
106
عيسی احمدعليدخت
مطالعه ناهمسانگردی القاء ليزری و مدولاسيون الکترواپتيکی نانو کامپوزيت های هيبريدی آلی- معدنی سنتز شده به روش سل- ژل
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
فوتونيک
1390
107
بهشاد روشن زاده
آناليز کيفی آلومينيوم با استفاده ازروش طيف سنجی ترکيبی           فرو شکست القاييده ليزری و تخليه القاييده الکتريکی
راهنما: دکتر سيدحسن توسلی
فوتونيک
1390
108
حسين گودرزی
بررسی عددی فضا- زمانی ميدان الکتريکی در مجاورت نانو تيپ در غلاف پلاسمایی پالسی
راهنما: دکتر عليرضا نيکنام
مشاور: دکتر حميدرضا قمی مرزدشتی
فوتونيک
1390
109
محمد خيری
حسگر ديافراگمی بر مبنای توری براگ فيبر نوری FBG برای            اندازه گيری فشار و دما
(پايان نامه را ندارم)
راهنما: دکتر حميد لطيفی
فوتونيک
1390
110
سيدحسين رضوی
ساخت و مشخصه يابی ديود نورگسيل آلی از مشتقات سنتز شده پورفيرين و 8- هيدروکسی کوينولين به عنوان رنگينه در ساختارهای پليمری و تبخيری
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
فوتونيک
1390
111
فرزين فرزام
اثر زنون کوانتومی
راهنما: دکتر رسول رکنی زاده؛
مشاور: دکتر محسن وفایی
فوتونيک
1390
112
نويد شهابی ثانی
طراحی و ساخت پلاسمای ليزر گاز کربنيک توسط DBD
راهنما: دکتر حميدرضا قمی مرزدشتی
فوتونيک
1390
113
حسين جشن ساز
مطالعه خواص الکترو- اپتيکی و تمام- اپتيکی بلورهای مايع با ساخت عدسی های فرنلی و توری های براگ سوئيچ پذير HPDLC
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
فوتونيک
1390
114
احسان حسن پور يساقی
ساخت تقويت کننده ی چهار بار گذر ليزر تيتانيوم سفاير
راهنما: دکتر رضا مسعودی
فوتونيک
1390
115
علی اللهی
مبانی نظری و کاربردهای اپتيک کوانتومی نانو ساختارها در مقياس آتو ثانيه
راهنما: دکتر رسول رکنی زاده
مشاور: دکتر محسن وفایی
فوتونيک
1390
116
زيبا علامه
طرحواره نظری برای آشکارسازی نور غير کلاسيک از طريق بر هم کنش با نانو ساختارها
راهنما: دکتر رسول رکنی زاده
فوتونيک
1390
117
سيدمحمدمهدی سيدخاموشی
توليد بعضی حالت های همدوس تعميم يافته توسط نانو ساختارها
راهنما: دکتر رسول رکنی زاده
فوتونيک
1390
118
محمد کرباسچی
طراحی و ساخت حسگر اندازه گيری ولتاژ قوی به روش الکترو اپتيکی
راهنما: محمدمهدی طهرانچی
مشاور: دکتر سيده مهری حميدی سنگدهی
فوتونيک
1390
119
سعيد قاسمی
سنتز و مطالعه ای خصوصيات لايه های TiN فراهم شده به روش کندوپاش مگنترونی فعال DC
راهنما: دکتر حميدرضا قمی مرزدشتی
فوتونيک
1390
120
بهنام ابائی قره بابائی
طراحی و ساخت حسگر مغناطیسی بخار فلزات قليایی
راهنما: دکتر محمدمهدی طهرانچی
مشاور: دکتر سيده مهری حميدی
فوتونيک
1390
121
مهدی بنائی کلخوران
تفکيک پليمرهای بازيافتی به روش طيف سنجی فروشکست القائيده ليزری و آناليز تابع تفکيکی
راهنما: دکتر سيد حسن توسلی
فوتونيک
1390
122
حامد پوربيرام کليبر
مطالعه فيبرهای فوتونيک کريستال با مغزی هوا (crystal fiber Hollow core photonic) و استفاده از آن برای اندازه گيری تنش و کرنش
راهنما: دکتر حميد لطيفی
فوتونيک
1390
123
فهيمه صالحپور پورچادگانی
محاسبه انتشار در فيبر نوری باريک شده
راهنما: دکتر حميد لطيفی
فوتونيک
1390
124
عليرضا هنرفر
ساخت آنتن های نور- رسانای پهن گستر تراهرتز وآشکارسازی پالس های نيم سيکل توليد شده تراهرتز به روش الکترواپتيک
راهنما: دکتر رضا مسعودی
مشاور: دکتر مجيد ناظری
فوتونيک
1390
125
فائزه کيميائی اسدی
بررسی ساليتون های اپتيکی در محيط های غير خطی مرتبه دو با استفاده از روش اختلال کاهشی
راهنما: دکتر بابک شکری
فوتونيک
1390
126
منصوره کريمی مشکانی
بررسی خاصيت فرو الکتريک در لايه های نازک
(x=0.15,0.2)Y1-x BixFeO3
راهنما: دکتر محمدمهدی طهرانچی
مشاور: دکتر سيده مهری حميدی سنگدهی
 
فوتونيک
1390
127
زهرا تقی پور
بررسی اثر تثبيت نانو ذرات طلا به حساسيت حسگر فيبر نوری به منظور اندازه گيری ضريب شکست
راهنما: دکتر حميد لطيفی
فوتونيک
1390
128
ارحام عموی فومنی
شبيه سازی کامپيوتری کندوسوز ليزری فلز آلومينيوم به روش ديناميک مولکولی
راهنما: دکتر عليرضا نيکنام
فوتونيک
1390
129
سعيد عليخانی
بررسی عددی نور پراکنده از بافت نرم با استفاده از روش عناصر محدود و مقایسه آن با نتايج تجربی
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
مشاور: دکتر محمدعلی انصاری
فوتونيک
1390
130
سوران شادمان
بررسی تاثير مصرف ماده مخدر ترياک بر ترکيبات عنصری ناخن دست انسان با استفاده از طيف سنجی فرو شکست القایی ليزری و روش آماری تحلیل تابع تشخيصی
راهنما: دکتر سيد حسن توسلی
فوتونيک
1390
131
محمدصالح گودرزی
ساخت ليزر پمپ عرضی دی اکسيدکربن در فشار اتمسفر (TEA)        با انرژی در واحد پالس 10 ژول
راهنما: دکتر حميدرضا قمی مرزدشتی
فوتونيک 1390
132
امير خبازی اسکوئی
ساخت ديود نور گسيل آلی از مواد فسفر سانس پلاتين پورفيرن و نانو ذرات کوينيلين دار و مشخصه يابی الکتريکی و اپتيکی آنها
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
فوتونيک
1390
133
افشين شمس شولی
بررسی اثر قطبيده کردن متناوب در مدولاتور الکترواپتيکی پليمر آلاييده با رنگينه
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
فوتونيک
1390
134
محمدرضا پاکدامن
ساخت ميکروسکوپ هولوگرافی ديجيتال جهت بدست آوردن نمايه سطح از طريق روش جبران خودکار ابيراهی
راهنما: دکتر حميد لطيفی
فوتونيک
1390
135
سيدخليل علوی
ايجاد جفت شدگی همدوس بين کيوبيت های متحرک فوتونی و        کيوبيت های اسپينی در يک نقطه کوانتومی برای ساختن يک شبکه ارتباطی اطلاعات کوانتومی
راهنما: دکتر مجيد قناعت شعار
فوتونيک
1390
136
محمد صفائی محمدآبادی
تجمع اسپينی و مقاومت الکتريکی اضافی ناشی از آن در نانو اتصالات مغناطیسی با رويکرد بالستيک
راهنما: دکتر مجيد قناعت شعار
مشاور: دکتر وحيد فلاحی
فوتونيک
1390
137
حميد سليمانی نژاد
بررسی تجربی و آشکارسازی پرتوهای پراکندگی رامان برای آناليز       نمونه های معدنی (کلسيت مناطق مختلف ايران)
راهنما: دکتر سيد حسن توسلی
فوتونيک
1391
138
ميثم شرفخانی
بررسی تأثير فشار گاز محيط بر روی خود جذبی در روش طيف سنجی فروشکست القائيده ليزری (LIBS)
راهنما: دکتر سيد حسن توسلی
فوتونيک
1391
139
بهنام اشرف خانی ليمودهی
ساخت سيستم خودکار متمرکز کننده نقطه ای برای استفاده در آزمايش طيف سنجی فرو شکست القائيده ليزری (LIBS)
راهنما: دکتر سيدحسن توسلی
مشاور: دکتر مجيد ناظری
فوتونيک
1391
140
زهرا سعيديان طرئی
اندازه گيری نرخ توقف رشد باکتری E.Coli K 12 در حضور نانو ذرات با استفاده از حسگر باريک شده فيبر نوری
راهنما: دکتر حميد لطيفی
مشاور: دکتر مسعود حسينی
فوتونيک
1390
141
ليلا مهرور
طيف سنجی حسگر توری براگ و اندازه گيری پارامترهای دما و فشار با استفاده از ليزر تنظيم پذير DFB
راهنما: دکتر حميد لطيفی
فوتونيک
1391
142
سمانه معنوی رودسری
ساخت پيش تقويت کننده فيبری فمتو ثانيه آلاييده به اربيوم با انرژی خروجی از مرتبه نانو ژول
راهنما: دکتر رضا مسعودی
فوتونيک
1391
143
اميد پناهی
طراحی و ساخت ليزر تيتانيوم سفاير کوک پذير دو طول موجی نانو ثانيه
راهنما: دکتر سيدحسن توسلی
مشاور: دکتر مجيد ناظری
فوتونيک
1391
144
موسی بهرامی
بررسی پلاسمون ها در نانو ريبون های گرافينی
راهنما: دکتر مهران باقری
فوتونيک
1391
145
يوسف نوربخش
سنتز و آناليز فيلم های نازک TiO2 به روش کندوپاش مگنترونی واکنشی
راهنما: دکتر حميدرضا قمی مرزدشتی
فوتونيک
1391
146
مرتضی عاصمی مردوق
ساخت و مشخصه يابی نيمرساناهای اکسيدی شفاف CuCrO2 نوع p و Zno نوع n به روش شيميایی سل- ژل به منظور بکارگيری در ساخت سلول خورشيدی شفاف
راهنما: دکتر مجيد قناعت شعار
فوتونيک
1391
147
مرضيه سادات هاشميان
به دام انداختن نوری باکتری E-Coli ATCC25922 و بررسی ميزان رشد آن
راهنما: دکتر رضا مسعودی
مشاور: دکتر سيد مسعود حسينی
فوتونيک
1391
148
فريناز حق
طراحی و ساخت دستگاه طيف سنجی و بازتابی پوست جهت تعيين طيف خالکوبی
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
 
فوتونيک
1391
149
زهرا اسلاميت
سوئيچهای دو پايدار اپتيکی در موجبر کاواک های ترويج شده غير خطی يک بعدی
راهنما: دکتر سيده مهری حميدی سنگدهی
فوتونيک
1391
150
امير حيدری آذر
بررسی تئوری و تجربی اثر هارمونيک چهارم ليزر Nd:YAG بر روی غير فعال سازی باکتری E-Coli در آب
راهنما: سعيده ثقفی
مشاور: دکتر مسعود حسينی
فوتونيک
1385
151
عليرضا محتشمی
مدوله سازی مگنتواپتيکی ليزر تا فرکانس مگاهرتز
راهنما: دکتر محمدمهدی طهرانچی
فوتونيک
1383
152
اميدرضا رنجبر نائينی
حسگر ميکرو کره سيليکایی به منظور اندازه گيری پارامترهای فشار، دما و ضريب شکست
راهنما: دکتر حميد لطيفی
مشاور: دکتر محمدحسين قزل ایاغ
فوتونيک
1391
153
زهرا عابدی
ايجاد طرح توسط تخليه الکتريکی روی الکترودهای OLED به منظور استفاده در نمايشگرها
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
فوتونيک
1391
154
ابوذر قرجه
طراحی و ساخت ليزر ديود کاواک خارجی کوک پذير دو طول موجی
راهنما: دکتر سيدحسن توسلی
مشاور: دکتر مجيد ناظری
فوتونيک
1391
155
ستاره زاهدی آزاد
قارچ زدایی سطح به کمک پلاسمای سرد
راهنما: دکتر حميدرضا قمی مرزدشتی
مشاور: دکتر شهلارودبار محمدی
فوتونيک
1391
156
سعيد جوادی آناقيزی
طراحی و ساخت راکتور پلاسمای تخليه سد دی الکتريک به منظور کاهش غلظت گازهای آلاينده و سمی NOx
راهنما: دکتر حميدرضا قمی مرزدشتی
مشاور: دکتر حسن رحيم زاده
فوتونيک
1391
157
فرزين بيگی آذر آغبلاغ
طراحی و ساخت ميکرو حسگر شتاب از جنس SU-8 با استفاده از روش فوتوليتوگرافی
راهنما: دکتر حميد لطيفی
فوتونيک
1391
158
ياسر سيلانی
شفافيت الکترو مغناطيسی القایی و کند شدگی نور در فرامواد پلاکسيتونی
راهنما: دکتر حميد لطيفی
فوتونيک
1391
159
ابوالفضل محمودپور
طراحی و ساخت ليزر دی اکسيدکربن تحريک الکتريکی عرضی پالسی با انرژی 700 ميلی ژول و توان متوسط 35 وات
راهنما: دکتر حميدرضا قمی مرزدشتی
فوتونيک
1391
160
ابراهيم دقايقی
ميکروحکاکی با ليزر بخار برميد مس بر روی پليمرها
راهنما: دکتر حميدرضا قمی
فوتونيک
1391
161
فاطمه شيرازی
اندازه گيری گذارهای کوانتومی فيلم نازک
Y3-xBixFe5O12(x=0.75) بر پايه دو رنگی دايروی مغناطیسی
راهنما: دکتر محمدمهدی طهرانچی
مشاور: دکتر سيده مهری حميدی
فوتونيک
1391
162
سيدمحمدجواد رييس السادات
شناسایی ذرات فرسايشی محلول در روغن با استفاده از تکنيک طيف سنجی تخليه القایی ليزری (LIBS)
راهنما: دکتر سيد حسن توسلی
فوتونيک
1392
163
سارا شيبانی پور
ممان های پيچشی در فيلم های نازک فروالکتريک BiFeO3
راهنما: دکتر محمدمهدی طهرانچی
مشاور: دکتر سيده مهری حميدی
فوتونيک
1391
164
مصطفی پی سخن
طراحی و ساخت ميکرو حسگر امواچ آکوستيکی به روش اپتيکی
راهنما: دکتر حميد لطيفی
فوتونيک
1391
165
سحر اسماعيلی چونقرالوی يکان
ساخت و مشخصه يابی توری يک بعدی بلور مايع، پليمر و رنگينه ليزری به روش هولوگرافی موسوم به HPDLC به عنوان ميکروکاواک ليزر
استاد راهنما:
دکتر عزالدين مهاجرانی
دکتر حميدرضا شيروانی
فوتونيک
1391
166
مريم برهان مجرد
شبيه سازی و طراحی قطعات موجبری مختلف نظير کوپلر جهتی،   تقسيم کننده طول موجی و سوئيچ نوری با قابليت کاربرد در سيستمهای مخابراتی
راهنما: دکتر رضا مسعودی
فوتونيک
1391
167
مجيد تقوی دهاقانی
طراحی و ساخت کاواک فابری- پروی تنظيم پذير
راهنما: دکتر حميد لطيفی
فوتونيک
1391
168
آرين گودرزی
بهينه سازی اثر مگنتو اپتيکی کر و طراحی حسگر ميدان الکتريکی با استفاده از ساختار Glass/Cu/Co/BSTO/ SnO2
راهنما: دکتر مجيد قناعت شعار
فوتونيک
1391
169
هادی نظری مهرو
بهينه سازی ليزر بخاربرميد مس بسته توسط مدار الکتريکی تمام ترانزيستوری و اسيدهای هالوژن
راهنما: دکتر حميدرضا قمی
فوتونيک
1391
170
محسن عرفان زاده
اندازه گيری ويژگی های پراکندگی فانتوم های ساخته شده از اينترالپيد به روش پخش نوری
راهنما:
دکتر عزالدين مهاجرانی
دکتر محمدعلی نصاری
فوتونيک
1392
171
ناصر سياهوشی
طراحی و ساخت دستگاه اندازه گيری پروفايل ضريب شکست قيبرهای نوری به روش ميدان نزديک شکست يافته
راهنما: دکتر رضا مسعودی
مشاور: دکتر فاضل جهانگيری
فوتونيک
1392
172
مرتضی عليزاده اسکوئی
اثر کر تشديد يافته پلاسمونی در لايه نازک کبالت در حضور نانو ذرات فلزی هسته- پوسته نقره- طلا
راهنما: دکتر سيده مهری حميدی
فوتونيک
1392
173
حسين خادم
امکان سنجی استفاده ازنانو ذرات طلا درحسگری ضريب شکست مايعات
راهنما: دکتر سيدحسن توسلی
فوتونيک
1392
174
مهران رسولی
بررسی آلاينده های آروماتيک موجود در آب به روش طيف سنجی فلوئورسانس القایی ليزری (LIF)
راهنما: دکتر سيد حسن توسلی
فوتونيک
1392
175
محسن شجاعی فر
اندازه گيری تغييرات اکسيژنه بافت به روش FNIRS
راهنما: دکتر محمدعلی انصاری
مشاور: دکتر عزالدين مهاجرانی
فوتونيک
1392
176
امير میکائيلی
بررسی فشرده ساز پالس فمتوثانيه با استفاده از اثرات غير خطی در گازهای نجیب
راهنما: دکتر رضا مسعودی
مشاور: دکتر فاضل جهانگيری
فوتونيک
1392
177
علی ابراهيمی
ساخت ليزر مينياتور دی اکسيدکربن با نرخ بالای تکرار به روش پمپ عرضی
راهنما: دکتر حميدرضا قمی
فوتونيک
1392
178
علی صفی
مطالعه طيف سنجی فروشکست القايی ليزری دو پالسی بر روی نمونه فلزی
راهنما: دکتر سيدحسن توسلی
فوتونيک
1392
179
فرزانه ضيائی
ساخت حسگر فيبر نوری بر پايه توری براگ با تناوب بلند جهت آشکارسازی يون جيوه در محلولهای آبی
راهنما: دکتر حميد لطيفی
فوتونيک
1392
180
سيد مجتبی هاشمی پيکر
مطالعه توليد تراهرتز از افزوده ايجاد شده توسط پالس های فوق کوتاه انتشاری
راهنما: دکتر رضا مسعودی
فوتونيک
1391
181
آسيه سهيليان
شناسايی و مدل سازی ساختارهای رنگی طبيعی در پرهای درخشنده قرقاول
راهنما: دکتر محمدمهدی طهرانچی
مشاور: دکتر سيده مهری حميدی
فوتونيک
1392
182
حسين حاجی فتحعلی
بررسی خواص اپتوالکترونيکی گرافين: خواص اکسيتونی
راهنما: دکتر مهران باقری
فوتونيک
1392
183
مصطفی مرادی
بررسی توليد هماهنگ دوم از فيلم های فلزی نانومتری با استفاده از روش تابع گرين
راهنما: دکتر رضا مسعودی
مشاور: دکتر نفيسه زوارئيان
 
184
سيدسراج الدين رضويزاده
بررسی مگنتو پلاسمون ها در نانو سامانه های گرافن پايه
راهنما: دکتر مهران باقری
فوتونيک
1392
185
وحيد داميده
طراحی و ساخت دستگاه پلاسمای محوری
(پايان نامه را نديدم)
راهنما: دکتر حميدرضا قمی
مشاور: دکتر حميد لطيفی
فوتونيک
1387
186
مريم محمودی
آشکارسازی ترک های مجاور در سطوح فلزی برپايه ی نشست شار مغناطیسی
(پايان نامه را ندارم)
راهنما: محمدمهدی طهرانچی
فوتونيک
1391
187
ابراهيم صفريان بالوجه
تخمين زمان کبودشدگی زيرپوستی با بررسی طيفی و سنجش رنگ به روش طيف سنجی بازتابی مرئی
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
مشاور: دکتر محمدمهدی انصاری
فوتونيک
1392
188
حميدرضا شهرکی
شاره سنج ميکرونی و نتوری با روش پردازش تصوير
راهنما: دکتر حميد لطيفی
فوتونيک
1392
189
پريسا ابهری
اندازه گيری سرعت حرکت ديواره در ميکروسيم آمورف مغناطیسی آهن پايه به روش القای شار مغناطیسی
راهنما: دکتر محمدمهدی طهرانچی
فوتونيک
1392
190
سعيد سليميان ريزی
اثر ضخامت زير لايه بر خواص مغناطو الکتريک کامپوزيت تيتانات باريم- فريت کبالت
راهنما: دکتر محمدمهدی طهرانچی
فوتونيک
1392
191
مسعود حيدری
اندازه گيری گذارهای ناحيه نامرئی بلور مگنتوفوتونی يک بعدی با ساختار
(TiO2/SiO2)6/Bi:YIG/(TiO2/SiO2)6 به روش دو رنگی دايروی مغناطيسی
راهنما:
دکتر محمدمهدی طهرانچی
دکتر سيده مهری حميدی
فوتونيک
1392
192
مالک محمودی شريبانی
بررسی افزودن مواد فسفر سانس در عملکرد ديودهای نور گسيل آلی
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
فوتونيک
1392
193
محمدرضا صالحی مقدم
ساخت و مشخصه يابی عدسی تنظيم پذير مايع بر اساس پديده ترشدگی الکتريکی
راهنما: دکتر حميد لطيفی
فوتونيک
1392
194
فائزه پيرمراديان
قطبش اپتيکی در بخار فلز قليايی روبيديوم
راهنما: دکتر محمدمهدی طهرانچی
مشاور: دکتر سيده مهری حميدی
فوتونيک
1391
195
سام کرامتی
طراحی بلورهای فوتونی مغناطیسی قابل کنترل توسط ميدان الکتريکی با قابليت کاربری به مثابه حسگر
راهنما: دکتر مجيد قناعت شعار
فوتونيک
1391
196
امين اذری دودران
بررسی پديده ی رنگ پريدگی نوری در پليمر آلاييده به رنگينه آلی و ساخت موجبر کانالی توسط نوشتن مستقيم ليزری دو شاخه ای بر اساس آن پديده
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
فوتونيک
1391
197
امير اسدالهی فنابناب
طراحی و ساخت حسگر فيبر نوری باريک شده برای آشکارسازی يون پتاسيم با استفاده از آپتامر ترومبين برای کاربردهای عصبی
راهنما: دکتر حميد لطيفی
مشاور: دکتر محمداسماعيل زيبايی
فوتونيک
1392
198
حسن نعيما
نقشه برداری از يکنواختی محتويات موجود در ترکيبات دارويی با استفاده از روش طيف شسنجی فروشکست القایی ليزری
راهنما: دکتر سيد حسن توسلی
فوتونيک
1392
199
رضا ارکانی
بهبود باردهی سلول های خورشيدی لايه نازک سيليکونی با بکارگيری بلورهای فوتونی
راهنما: دکتر مجيد قناعت شعار
فوتونيک
1392
200
داود عنايت دستجردی
مشخصه يابی و بررسی اثر سوئيچينگ تمام اپتيکی روی رنگينه های تک آزو دو آزو
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
فوتونيک
1392
201
امير عباس حيدری
ارتقاء ميکروسکوپ نوری برای مشاهده طيف های ميکرو رامان
راهنما: دکتر سيدحسن توسلی
فوتونيک
1392
202
اميرعباس خزاعی
اندازه گيری ضريب مغناطوتنگش اشباع لايه نازک Fe80B20 با استفاده از روش بررسی اثر تنش بر تغييرات ميدان ناهمسانگردی
راهنما:
دکتر محمدمهدی طهرانچی
دکتر سيده مهری حميدی
فوتونيک
1392
203
مسعود اله بخشی
ساخت و بررسی شفاف آند با استفاده از صفحات گرافن جهت استفاده در ديودهای نورگسيل آلی (OLED)
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
فوتونيک
1392
204
ساجده کردگاری
ساخت و مشخصه يابی نانو پودر و لايه نازک نيمرسانای مغناطیسی رقيق و شفاف ZnO:Cr
راهنما: دکتر مجيد قناعت شعار
فوتونيک
1392
205
فرناز طاهونی بناب
ساخت لايه نازک گارنت آلاييده به بيسموت و سريم با خاصيت مگنتواپتيکی بهينه به روش سل- ژل
راهنما: دکتر مجيد قناعت شعار
فوتونيک
1392
206
حافظه ممقانی
ساخت و مشخصه يابی لايه های نازک CuFeO2:Zn و دو لايه CuFeO2:Zn/ZnO با استفاده از روش سل-ژل به منظور بکارگيری در سلول خورشيدی شفاف
راهنما: دکتر مجيد قناعت شعار
فوتونيک
1392
207
زهرا اسلامی
شبيه سازی و ساخت موجبر پليمری ماخ زندری و بهبود سوئيچ تمام اپتيکی فيلم پليمری آلاييده به رنگينه آلی
راهنما: دکتر عزالدين مهاجرانی
فوتونيک
1392
208
مهدی موحدی نجف آبادی
بررسی پراکندگی بريلوئن در فيبرهای نوری تک و چند مد و جابجايی فرکانسی آن بر حسب افزايش دما
راهنما: دکتر حميد لطيفی
مشاور: دکتر محمدحسين قزل اياغ
فوتونيک
1392
209
محمد نیکوسرشت
آنالیز کمی و کیفی قهوه با استفاده از روش طیف سنجی فروشکست القایی (LIBS) و روش های تحلیل چند متغیره آماری
راهنما: دکتر سید حسن توسلی
فوتونیک
1392
210
محمدرضا عيدی
شبيه سازی سامانه های دو الکترونی با استفاده از روش حالت های همدوس جفت شده در فضای فاز
راهنما: دکتر عليرضا نيکنام
مشاور: دکتر محسن وفائی
فوتونيک
1392
211
مهسا صدقی پور
طراحی فيلترهای مايکروويو بر پايه ی نانوسيم های فرومغناطيسی در بلورهای فوتونی مغناطيسی
راهنما: دکتر سيده مهری حميدی
فوتونيک
1392