افراد

دانشجویان

کارشناسی‌ارشد فوتونیک 93

رديف

نام خانوادگی

نام

استاد راهنما

1

زارعی

مهرداد

دکتر انصاری

2

معروفی

علیرضا

دکتر قمی

3

​​میکاییلی

حسن

دکتر قناعت

4

ابراهیمی

راحله

دکتر مهاجرانی

5

یدی

منا

دکتر قمی

6

جان نثاری

مائده

دکتر قناعت

7

جعفری

فاطمه

دکتر حمیدی

8

برومند

ندا

دکتر لطیفی

9

مهدوی

امید

دکتر توسلی

10

پورقدیری اصفهانی

محمدحسین

دکتر لطیفی

11

نوروزی چم جنگلی

حسین

دکتر حمیدی

12

دهقانی

محمد

دکتر لطیفی

13

قیاسی

مصطفی

دکتر مهاجرانی

14

مسلمی

امین

دکتر لطیفی

15

فروزنده هفشجانی

جاسم

دکتر توسلی

16

اشرف زاده

مینا

دکتر جهانگیری

17

بابادی

مژده

دکتر مهاجرانی

18

حسین زادگان

احمد

دکتر توسلی

19

غلامی

ارسلان

دکتر قمی

20

یحیوی کوچکسرایی

فاضله

دکتر طهرانچی

21

روح بخش

مهدی

دکتر طهرانچی

22

کامیاب

امیرمحمد

دکتر لطیفی

23

سلیمانی دهکردی

زهرا

دکتر مهاجرانی

24

گرگان نژاد

فاطمه

دکتر مسعودی

25

سلیمی

مرضیه

دکتر توسلی

26

فلاحی

ونوس

دکتر لطیفی

27

زعفرانی

میثم

دکتر لطیفی

28

زارع کاریزی

کوروش

دکتر انصاری

29

کریمی سهزابی

مهدی

دکتر مهاجرانی

30

محمدی

علی

دکتر مسعودی

31

بهجتی

سعید

دکتر حمیدی

کارشناسی‌ارشد فوتونیک 94

ردیف

نام‌خانوادگی

نام

استاد راهنما

1

دانشی پور

سیددانیال

دکتر قمی

2

افرا

محمود

دکتر مهاجرانی

3

اکبری

دانیال

دکتر جهانگیری

4

آریایی‌نژاد

علی

دکتر طهرانچی

5

ابارقی

افشین

دکتر مهاجرانی

6

جعفری

فروغ

دکتر لطیفی

7

حاجی‌زاده نظری

سحر

دکتر مسعودی

​8

دده‌خانی

امیرحسین

دکتر شکری

9

احمدی دزلی

حامد

دکتر لطیفی

10

جابرمرادی

عباس

دکتر مسعودی

11

انتظاری ملکی

امیر

دکتر مهاجرانی

12

جعفری سیدحقیقی

میرمحمدرضا

دکتر توسلی

13

بهروان

نسترن

دکتر قمی

14

دلجور

محمد

دکتر مسعودی

15

واثق

یونس

دکتر مهاجرانی

16

امرالهی

حمید

دکتر عربانیان

17

قضاوی خوراسگانی

فرشته

دکتر توسلی

18

سیفی

پوریا

دکتر قمی

19

صفری

مریم

دکتر لطیفی

20

سوددار

عبداله

دکتر قناعت شعار

21

عسگری

نسرین

دکتر حمیدی

22

صادقی گوغری

محمد

دکتر طهرانچی

23

قامت

حامد

دکتر مهاجرانی

24

غلامی

سعید

 

25

روحانی قهساره

سمیرا

 

26

جاوید

محمود

دکتر قناعت شعار

27

فریدون فر

هومن

دکتر مسعودی

28

گچی لو

طیبه

دکتر حمیدی

29

کرمی

فاطمه

دکتر زیبائی

30

محبوبی

مینا

دکتر حمیدی

31

کاظمی ذهابی

محمد

دکتر لطیفی

32

موسیوند

علیرضا

دکتر حمیدی

33

کلبادی‌نژاد

عباسعلی

دکتر لطیفی

34

نیکنام

فرهاد

دکتر لطیفی

35

مرتضی‌پور

بهزاد

دکتر قناعت شعار

36

نیاکان

حمید

دکتر انصاری

37

محمدی

میلاد

دکتر قناعت شعار

38

همدمی

مسلم

دکتر مسعودی

39

معصومی

شادی

دکتر زیبائی

40

محمدی

غلامرضا

دکتر جهانگیری

41

مهدی‌خانی زارع

امید

دکتر حمیدی

42

نعمتی

فریبرز

دکتر شکری

43

یوسفی سیمکانی

قاسم

دکتر انصاری

44

مرادی

حامد

دکتر انصاری

45

خزائی

سعید

دکتر قمی

46

رحیمی

جواد

دکتر قناعت شعار

47

رستمی سینه‌سر

رضا

دکتر قمی

48

آتش بند

کاوه

دکتر قناعت شعار

49

امین‌الرعایا

ندا

دکتر لطیفی

50

سرافراز

جواد

دکتر مهاجرانی

51

الله‌دادی

احسان

دکتر مهاجرانی

کارشناسی‌ارشد مهندسی پلاسما93

 
 

رديف

نام خانوادگی

نام

استاد راهنما

1

دل آور

ابراهیم

دکتر قمی

2​​

چترایی

مائده

دکتر شکری

3

صدرایی جواهری

امین علی

دکتر قمی

4

آرمند

آمنه

دکتر شکری

5

روح‌بخش جورشری

احمد

دکتر نیکنام

6

خادم

علی

دکتر شکری

7

مرادخانی

اعظم

دکتر نیکنام

8

امین رعیای جزه

محیا

دکتر شکری

9

کریمی

هانیه

دکتر شکری

10

احمدی شهرکی

داود

دکتر شکری

11

دادخواه تیرانی

امید

دکتر قمی

12

امامیان

فاطمه سادات

دکتر نیکنام

13

خادمی

احمد

دکتر قمی

14

صلواتی

رامتین

دکتر شکری

 

کارشناسی‌ارشد مهندسی پلاسما 94

 
 

ردیف

نام‌خانوادگی

نام

استاد راهنما

1

حسینی یمقانی

سیده شکوفه

دکتر قمی

2

پور‌شبانان

حمزه

دکتر شکری

3

آب رحیمی

محمدبهنام

دکتر شکری

4

حفیظی درچه​

محسن

دکتر شکری

5

آقایی

رسول

دکتر راستکار

6

فراست

مهسا

دکتر قمی

7

قربانی

لیلا

دکتر شکری

8

شعبانی

احسان

دکتر راستکار

9

قورچی بیگی

پدرام

دکتر شکری

10

رهبر

مایده

دکتر شکری

11

فتاحی

علیرضا

دکتر قناعت شعار

12

قنبرزاده

بهنام

دکتر شکری

13

عبدالملکی

علی

دکتر نیکنام

14

مرادی مزرعه‌نو

ابوطالب

دکتر شکری

15

نیرومند شیشوان

میثم

دکتر نیکنام

 
دانشجویان دکتری ورودی 90
 

رديف

نام خانوادگی

نام​

استاد راهنما

1

اللهی

علی

دکتر مهاجرانی

2

رجبی

علی

دکتر شکری

3

سماواتی

کتایون

دکتر قمی

4

عزیزی یارند

زهرا

دکتر طهرانچی

5

علامه

زیبا

دکتر رکنی

6

کبیر

مجتبی

دکتر راستکار

7

مزدور دشتابی

مهدی

دکتر مسعودی

8

مقدسین

هدی

دکتر نیکنام

9

نیکبخت

حامد

دکتر لطیفی

 

 

دانشجویان دکتری ورودی 91

 

 

 

رديف

نام خانوادگی

نام

استاد راهنما

1

بحرودی

ابراهیم

دکتر لطیفی

2

سیدخاموشی

سیدمحمدمهدی

دکتر توسلی

3

شافعی

مهد​ی

دکتر طهرانچی

4

صادقی

جلال

دکتر لطیفی

5

عاصمی مردق

مرتضی

دکتر قناعت

6

عباداتی

اسما

دکتر شکری

7

عموی فومنی

ارحام

دکتر نیکنام

8

قاسمی

رضا

دکتر طهرانچی

9

قاسمی

سعید

دکتر قمی

10

گودرزی

آرین

دکتر قناعت

11

لایقی

اعظم

دکتر لطیفی

12

مهرزاد

حسین

دکتر مهاجرانی

13

حسنی متین

محمدمهدی

دکتر توسلی

14

حبیبی

حجت

دکتر قناعت

15

هاشمیان

مرضیه سادات

دکتر مسعودی

16

مهرور

لیلا

دکتر توسلی

17

رمضانی

فضل اله

دکتر قمی

18

جعفری

جلال

دکتر مهاجرانی

 

دانشجویان دکتری ورودی 92

رديف

نام خانوادگی

نام

استاد راهنما

1

محمودی

مريم

دکتر طهرانچی

2

حاجی فت​حعلی

حسين

دکتر قناعت

3

رضویزاده

سيدسراج الدين

دکتر قمی

4

عليزاده اسكويی

مرتضی

دکتر حمیدی

5

سعيديان طريی

زهرا

دکتر لطیفی

6

سياهوشی

ناصر

دکتر مسعودی

7

اذری نجف ابادی

حامد

دکتر قناعت

8

ارين

حميدرضا

دکتر قناعت

9

خادم

حسين

دکتر توسلی

10

رنجبران

مليحه

دکتر طهرانچی

11

مرادی

مصطفی

دکتر نیکنام

12

صفی

علی

دکتر توسلی

13

ميكاييلی

امير

دکتر مهاجرانی

14

شجاعی‌فر

محسن

دکتر مهاجرانی

15

حسن پورطادی

سعيد

دکتر شکری

16

تقوی دهاقانی

مجيد

دکتر لطیفی

17

عقيقی

مصطفی

دکتر شکری

18

محمودی وانقی

هادی

دکتر شکری

19

عليخانی

سعيد

دکتر نیکنام

20

سهرابی

فوزیه

دکتر حمیدی

 
دانشجویان دکتری فوتونیک ورودی 93
 
 

رديف

​نام خانوادگی

نام

استاد راهنما

1

لطفيانی

احمد

دکتر انصاری

2

عبدی

سعید

دکتر توسلی

3

محمدزاده

لیلا

دکتر لطیفی

4

صادقی

سمیه

دکتر حمیدی

5

اسماعيلی چونقرالوی يكان

سحر

دکتر مهاجرانی

6

حيدری

امیرعباس

دکتر قمی

7

سهيليان

آسیه

دکتر طهرانچی

8

كلهر

سمانه

دکتر قناعت

دانشجویان دکتری پلاسما ورودی 93
 
 

رديف

نام خانوادگی

نام

استاد راهنما

1

روزبهانی

هما

دکتر نیکنام

2

اخلاقی

​نجمه

دکتر قمی

3

کبرکوهی

زینب

دکتر شکری

4

مهدی کیا

حامد

دکتر شکری

 
دانشجویان دکتری فوتونیک ورودی 94

ردیف

نام‌خانوادگی

نام

استاد راهنما

1

احمدعليدخت

عیسی

دکتر مهاجرانی

2

خلجی​

مرتضی

دکتر توسلی

3

ارژنگ

بهنام

دکتر مسعودی

4

شريفی مهر

محمدرضا

دکتر مهاجرانی

5

رنجبرنايينی

امیدرضا

دکتر لطیفی

6

موحدی نجف ابادی

مهدی

دکتر انصاری

7

اسدالهی فنابناب

امیر

دکتر لطیفی

8

قزوينی

حامد

دکتر لطیفی

9

ياری

محمدرضا

دکتر قناعت

10

رضايی‌نژاد

علیرضا

دکتر قمی

11

رمضانی

روح الله

دکتر حمیدی

12

قديری صوفی

مصطفی

دکتر مسعودی

13

احمدی ملاسرايی

سیدمرتضی

دکتر قناعت

14

بختياری

سارا

دکتر مسعودی

15

صادقی

امیرعباس

دکتر قناعت

 
دانشجویان دکتری پلاسما ورودی 94
 

ردیف

نام خانوادگی

نام

استاد راهنما

1

خسروی

عطیه

دکتر شکری

2

​​برزگر

سحر

دکتر نیکنام

3

صداقت

مهسا

دکتر نیکنام

4

كیانی

امیر

دکتر شکری