دکتر سیدحسن توسلی

   
         پست الکترونیک: h-tavassoli@sbu.ac.ir

         شماره تماس: 29904020 - 22431773
 
          تحصیلات: دکترای فیزیک از دانشگاه شهید بهشتی- استاد

دکتر مجید قناعت شعار

 
پست الکترونیک: m-ghanaat@sbu.ac.ir

شماره تماس: 29904004

تحصیلات: دکترای فیزیک – استاد

​دکتر محمدعلی انصاری


پست الکترونیک: m_ansari@sbu.ac.ir
 
شماره تماس: 29904022
 
تحصیلات: دکترای فوتونیک - استادیار

 

نام و نام‌خانوادگی دوره تصدی
دکتر حمید لطیفی 1376-1384
دکتر رضا مسعودی 1384-1386
دکتر بابک شکری 1386-1393
 

دکتر عزالدین مهاجرانی                                                      1393-1397

 ​