آیین‌نامه‌های پژوهشی

آیین‌نامه‌های پژوهانه:
آیین‌نامه اجرایی اعطای پژوهانه به دانشجویان دکتری
شیوه‌نامه اجرای اعطای پژوهانه به دانشجویان دکتری
شیوه‌نامه اجرایی معرفی برای دریافت پژوهانه از بنیاد ملی نخبگان
آیین‌نامه‌های دوره فرا‌دکتری:
آیین‌نامه دوره فرا‌دکتری 
شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه دوره فرا‌دکتری 
اطلاعات تماس:
کارشناس امور پژوهشی: 29904025