امور مربوط به اعضای هیأت علمی 

اعضای هیأت علمی پیمانی، قراردادی و طرح سربازی موظف‌اند 2 ماه پیش از اتمام قرارداد، درخواست تمدید قرارداد خود را به همراه فرم تکمیل شده و مستندات مربوطه، به مدیر گروه تحویل دهند. اطلاعات لازم در خصوص فرآیند تمدید قرارداد، فعالیت‌های موثر در تمدید و حداقل امتیازات لازم، در «شیوه‌نامه تنظیم فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و تمدید قرارداد استخدامی اعضای هیأت علمی پیمانی» ذکر شده است.  

راهنمای اعضای هیأت علمی جدیدالاستخدام

عنوان فرم

​تکمیل کننده

تمدید قرارداد اعضای هیأت علمی پیمانی

عضو هیأت علمی

ترفیع سال اول

کارگروه دانشکده/پژوهشکده

نتيجه ارزشيابي کارگروه بررسي توانايي علمي (1-2)

کارگروه دانشکده/پژوهشکده

برنامه سه ساله 

عضو هیأت علمی و تأیید توسط دانشکده/پژوهشکده

​ارزیابی رفتار اجتماعی و اخلاق معلمی 

دانشکده/پژوهشکده

درخواست مجوز تمدید قرارداد سال ششم 

ویژه اعضای هیأت علمی استخدامی که 5 سال پیمانی تمام شده و هنوز تبدیل وضعیت نشده اند

درخواست مجوز تمدید قرارداد سال هفتم

ویژه اعضای هیأت علمی استخدامی که 6سال پیمانی تمام شده و هنوز تبدیل وضعیت نشده اند

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

قسمت کاری

داخلی

تلفن مستقيم

1

دکتر مهدی زنگیان

رییس اداره ترفیع و تعالی

دفتر تمدید قرارداد

2237

22431876

2

سمیه موذنی

کارشناس مسئول امور اداری

دفتر تمدید و ترفیع

2247

3

فاطمه رضازاده

کارشناس امور اداری

دفتر تمدید قرارداد

2247