همکاران و کارشناسان حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی​ سمت  تلفن   
خانم کمالی مسئول دفتر رئیس دانشگاه​​​ 29902221
29902222​
علی امیری​​  مسئول دفتر رئیس دانشگاه  29902221
29902222 
محمدرضا تیموری مسئول دفتر مدیر حوزۀ ریاست  و روابط عمومی ​​​  29902221 
29902222 
خانم عرب سرپرست اداره امور اجرایی و هماهنگی 29902287
خانم شجاعی​​  رئیس اداره شوراها و هیات ها​​  29902295 
 خانم خادمی کارشناس 29902287  
​جعفر رسولی ​ همکار دفتر ریاست ​29902221
آقای مرادبیگی    همکار دفتر ریاست​​  2990222