صفحه اصلی
منابع آزمون دکتری بیم سنجی
  • 221 مشاهدات

با سلام، ضمن تبریک به داوطلبان شرکت کننده در مصاحبه دکتری بیم‌سنجی ۱۴۰۰ موضوعات مورد مصاحبه به شرح زیر می‌باشد.

  1. ریاضیات بیمه زندگی ۱

Dickson, D. C., Hardy, M., Hardy, M. R., & Waters, H. R. (2013). Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. Cambridge University Press. Chapters: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

  1. مدل‌های زیان

Klugman, S. A., Panjer, H. H., & Willmot, G. E. (2019). Loss Models: From Data to Decisions. John Wiley & Sons. Willey, New York. Chapters: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16.

  1. احتمال و فرایندهای تصادفی

Capinski, M. and Kopp, P. E. (2004). Measure, Integral and Probability. Springer. Chapters: 2, 3, 4, 5, 8.

  1. ریاضی عمومی، مبانی آمار و بیمه
افزودن نظرات