صفحه اصلی
اطلاعیه ۱ مصاحبه دکتری ریاضی:
  • 320 مشاهدات

اطلاعیه ۱ مصاحبه دکتری ریاضی:


متقاضیان دکتری سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ که برای مصاحبه رشته ریاضی دعوت خواهند شد توجه داشته باشند که امسال در

گرایش جبر زمینه‌های منطق ریاضی، سیستم‌های فازی و محاسبات نرم، و جبر‌های لی مورد نظر خواهند بود و در گرایش هندسه-

توپولوژی زمینه سیستم‌های دینامیکی مورد نظر خواهد بود.

1 نظر