صفحه اصلی
برنامه حضور کارشناسان گروه های علمی و آموزش دانشکده از تاریخ 1400/2/18
  • 380 مشاهدات

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه حضور کارشناسان گروه های علمی و آموزش دانشکده از تاریخ 18/2/1400

نام و نام خانوادگی

روزهای حضور

روزهای غیرحضوری

نحوه تعامل با آموزش در روزهای دورکاری

منیر امینی

سه شنبه

شنبه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه

واتساپ نمایندگان دانشجویان کلیه ورودی ها

Edu.psy99@gmail.com

نسیم محمودوند

دوشنبه

شنبه، یکشنبه، سه شنبه، چهارشنبه

مریم جندقی

چهارشنبه

شنبه، یکشنبه،دوشنبه،سه شنبه،

واتساپ نمایندگان دانشجویان کلیه ورودی ها

Jandaghi_ps@yahoo.c0m

هانیه مرادی

یکشنبه

شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه

واتساپ نمایندگان دانشجویان کلیه ورودی ها

Edu.psy99@gmail.com

لیلا آبنیکی

شنبه

یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه

نینا عربگری

دوشنبه

شنبه، یکشنبه

Psy.sbu@gmail.com

خدایار سلیمانی مطلق

شنبه

یکشنبه، دوشنبه

Edu.psy99@gmail.com

عیسی قلی زاده

یکشنبه

شنبه، دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*کارشناسان گروه های علمی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به صورت گردشی در دفاتر گروه حضور خواهند داشت

دانلود فایل
افزودن نظرات