​ ​ ​ ​ ​روان شناسی
​نام و نام خانوادگی                       فایل چکیده                            ​ رشته تحصیلی​ ​محل برگزاری ​ساعت جلسه ​تاریخ دفاع
معصومه کاظمی زاده​ چکیده پایان نامه​ علم اطلاعات و دانش شناسی​ 316​ 11/30​
​فائزه نصیریان چکیده پایان نامه ​روانشناسی ​13:30 ​11/28
فاطمه ذوالفقاری​ چکیده پایان نامه روانشناسی​ ​316 ​11/28
​صدف فهام چکیده پایان نامه​ روانشناسی​ ​11/30
زینب سینایی فر​ چکیده پایان نامه روانشناسی​ 11/30​
الناز سامانی فر​ چکیده پایان نامه روانشناسی​ ​316 11/28
​فروغ خداکریمی چکیده پایان نامه علوم تربیتی​ ​101 ​11/26
آرمین حیدرزاده چکیده پایا ن نامه روانشناسی​ 316​ 10​ ​11/30
حسن تاج آبادی​ چکیده پایان نامه روانشناسی​ ​101 10​ ​11/30
زهرا قلیزاده​ چکیده پایان نامه علوم تربیتی​ 12:30​ 11/28​
راضیه امینی​ چکیده پایان نامه روانشناسی​ 316​ ​11/28
سید جواد عمادی​ چکیده پایان نامه​ علوم تربیتی​ آزمایشگاه​ ​8 ​11/21
رامین صفی یاری​ چکیده پایان نامه علوم تربیتی​ 316​ ​11/21
​محسن خاورزاده چکیده پایان نامه​ علوم تربیتی​ 316​ ​15 ​11/20
محمد مهدی نظر پور​ چکیده پایان نامه ​علوم تربیتی
​11:30 ​11/19
یاسین ویسی​ چکیده پایان نامه
علم اطلاعات و دانش شناسی ​316 10 ​11/20
سید مرتضی عقدایی​ چکیده پایان نامه روانشناسی​ ​14:30 ​11/14
طناز زارع​ چکیده پایان نامه ​روانشناسی ​10:15 ​11/13
سید محمد علی حسینی​ چکیده پایان نامه ​​علوم تربیتی ​316 ​10 ​11/14
مصطفی عبدولی​ چکیده پایان نامه
روانشناسی​ ​11/8
سارا نصر آزادانی​ چکیده پایان نامه روانشناسی ​11/8
محمد رضا اسماعیلی​ چکیده پایان نامه علوم تربیتی​ 316​ 15​ ​11/6
مسعود علی اکبری​ چکیده پایان نامه روان شناسی​ ​12 ​11/2
ریحانه باغبانی​ چکیده پایان نامه ​روان شناسی 10​ 11/2​
زهره بغدادی​ چکیده پایان نامه علوم تربیتی​ ​316 ​10/17
علیرضا زارعی​ چکیده پایان نامه روانشناسی​ ​106 ​10/16
نگین قاسمی​ چکیده پایان نامه علوم تربیتی​​ ​316 ​15 ​9/11
فاطمه تسلی بخش چکیده پایان نامه​ علوم تربیتی​ ​8:30 ​9/5
مریم علی محمدی​ چکیده پایان نامه علوم تربیتی​ ​10 9/5​
مژده قوانلو​ چکیده پایان نامه روان شناسی​ مرکز مشاوره​ ​10:30 8/19​
محدثه فهیمی​ چکیده پایان نامه ​روان شناسی
مرکز مشاوره​ ​12:30 8/18​
حمید یزدان مهر​ چکیده پایان نامه​ روان شناسی​ ​110 ​13 8/21
علی اکبر محمد زاده​ چکیده پایان نامه ​روان شناسی مرکز مشاوره​ ​15 ​8/12
روشنک محمدبید مشکی​ چکیده پایان نامه روان شناسی​ ​109 10:30​ 7/23​
سعید یاری​ چکیده پایان نامه​ علوم تربیتی​ ​آزمایشگاه ​12 ​6/30
فاطمه وکیلیان​ چکیده پایان نامه​ علوم تربیتی​ مرکز مشاوره​ ​6/30
زهرا زارعی​ چکیده پایان نامه ​روان شناسی ​مرکز مشاوره 8 ​6/27
بلور غریبی​ چکیده پایان نامه ​روان شناسی ​مرکز مشاوره
6/26
یاسمین مهرآبادی​ چکیده پایان نامه روان شناسی​​ آزمایشگاه​ ​9 ​6/30
الناز غارین​ چکیده پایان نامه روان شناسی​ مرکز مشاوره​ 10​ ​6/24
فائزه السادات جوزی​ چکیده پایان نامه​ روان شناسی​ ​11 ​6/27
مریم امید قائمی​ چکیده پایان نامه روان شناسی
آزمایشگاه​ ​11 ​6/23
عباس رفاهی​ چکیده پایان نامه​ علوم تربیتی​ ​316 ​13 ​6/31
حمیده پاکدامن​ چکیده پایان نامه​ علوم تربیتی​ 316​ 14​ 6/25​
​معصومه خواجویی نژاد
چکیده پایان نامه​ علوم تربیتی​ 316​ ​10 6/25
مسعود رضوان حسن آباد​ چکیده پایان نامه روان شناسی​ ​آزمایشگاه 10​ ​6/10
معصومه وطن دوست​ چکیده پایان نامه روان شناسی​ ​آزمایشگاه ​7:30 ​6/11
پریناز جوانمرد​ چکیده پایان نامه علوم تربیتی​ ​12 ​6/25
الهام وثوقی فرد​ چکیده پایان نامه​ علوم تربیتی​ ​11 6/10
سمانه محمد طاهری​ چکیده پایان نامه​ علوم تربیتی​ ​10 6/25
خدیجه شاه مرادی​ چکیده پایان نامه علوم تربیتی​ ​316 12 ​6/11
پریسا بخت آور
چکیده پایان نامه  علوم تربیتی​ 101​ ​6/10
مجید انصاری فرد​ چکیده پایا ن نامه ​علوم تربیتی ​316 ​6/9
سید شهرام علیزاده​ چکیده پایان نامه روان شناسی​ ​101 ​4/18
مهسا قاضی پور​ چکیده پایان نامه روان شناسی​ ​101 ​4/15
محمد علی اله قلی ئی​ چکیده پایان نامه​​ روان شناسی​ ​101 ​12 ​4/11
سحر صوفی​ چکیده پایان نامه روان شناسی​ ​316 ​4/10
هدیه سمیعی​ چکیده پایان نامه روان شناسی​ 316​ 9​ 4/2​

​​​​​​

 
 
 
 

 نام و نام خانوادگی

​​​ فایل چکیده

 رشته 

 مکان

 ساعت 

 تاریخ

پرستو علیخانی​ چکیده پایان نامه ​​​​علوم تربیتی​ 316​ ​16 11/30​
نوری براری​ چکیده پایان نامه علوم تربیتی​ 316​ 14​ ​11/30
شایسته شکوفه فرد​ چکیده پایان نامه​ روان شناسی​ آزمایشگاه​ 11:30​ 8/13
نسرین اسماعیلیان​ چکیده پایان نامه روان شناسی​ آزمایشگاه​ 14
6/27
زهره زین الدینی​ چکیده پایان نامه​ ​علوم تربیتی آزمایشگاه​ 14​ 6/26
​بهار بند علی چکیده پایان نامه ​علوم تربیتی آزمایشگاه​ 10​ 6/26
محسن چناری​ چکیده پایان نامه ​علوم تربیتی 316​ 16​ 6/27​
​سید رمضان عقیلی
چکیده پایان نامه ​علوم تربیتی 316​ 10:30 4/11
فاطمه شریفی اسدی​ چکیده پایان نامه علوم تربیتی​​ 316​ ​15 ​4/1
مرتضی بازدار​ چکیده پایان نامه علوم تربیتی​ 316​ ​16 ​3/20
​​​​​​
​​