ردیف

عنوان کاربرگ های مربوط به صدور حکم

WORD

 PDF

1

 رزومه عضو هئیت علمی

دریافت

دریافت

2

 برنامه پیشنهادی مدیر گروه دانشکده

دریافت

دریافت 

3

 برنامه پیشنهادی معاون دانشکده/ پژوهشکده

دریافت

دریافت

 

 

​ 

 

 

 

فرایند صدور احکام.pdf

ردیف

عنوان کاربرگ های مربوط به تمدید احکام

WORD

PDF

1

 رزومه عضو هئیت علمی

دریافت

دریافت

2

برنامه پیشنهادی مدیر گروه دانشکده

 دریافت

دریافت 

3

گزارش عملکرد مدیر گروه دانشکده

 دریافت

دریافت 

4

برنامه پیشنهادی معاونان دانشکده/ پژوهشکده

 دریافت

دریافت 

5

گزارش عملکرد معاونان دانشکده/ پژوهشکده

 دریافت

دریافت