وظایف و اختیارات مدیر حوزۀ رياست و روابط عمومی

 
 ايجاد ارتباط اداري بين رياست دانشگاه و واحدهاي متبوع اعم از شفاهي، كتبي و پيگيري آن‌ها؛
 نظارت بر تهیه پيش‌نويس و صدور نامه های متضمن نظرات و دستورات رئیس دانشگاه به واحدهای مختلف؛
 نظارت بر تهيۀ پيش‌نويس و ثبت و ارسال نامه‌ها، دستورها، بخشنامه‌ها، دعوتنامه‌هاي صادره و آئین‌نامه‌ها؛
نظارت بر اجرای دستورات  رئیس دانشگاه، ابلاغ دستورات صادره رئیس دانشگاه به افراد، موسسات و واحدهای تابعه؛
 پاسخگویی و رسيدگي به مشكلات ارباب رجوع واحدهاي مختلف دانشگاه؛
 نظارت بر تنظيم برنامه‌هاي کاري و ملاقات رئيس دانشگاه، دعوت افراد به منظور تشكيل جلسات و کميسيون‌ها و نشست‌ها؛
 نظارت بر تنظیم صورتجلسات حوزۀ ریاست و ابلاغ آن ها به واحدهای ذی ربط و پیگیری مصوبات جلسات مذکور؛
نظارت بر انجام امور اداری و اجرایی هيئت‌ها و شورای دانشگاه کميسيون‌های مختلف و ابلاغ مصوبات آن ها به واحدهای ذیربط؛
 نظارت بر مكاتبات، تهيۀ دستور جلسه، تدوين و تنظيم مصوبات هيئت امنای دانشگاه؛
آماده‌سازی جلسات هیئت رئیسه و شورای دانشگاه؛
 نظارت بر تنظیم و انتشار اطلاعات و آمار و مصوبات جلسات هیئت امنا، هیئت رئیسه و شورای دانشگاه در قالب کتاب‌های  سیاسی دانشگاه و سایر کتابچه‌ها (اعضای هیئت علمی و رشته‌های موجود)؛
 نظارت و ایجاد هماهنگی‌های لازم میان ریاست دانشگاه و مدیریت‌هایی که مستقیماً زیر نظر رئیس فعالیت می‌کنند و هماهنگی بر فعالیت‌های آنها؛
 نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیئت رئیسه از طرف رئیس دانشگاه؛
 نظارت بر تهیه پیش‌نویس احکام صادره از سوی رئیس دانشگاه و نظارت بر آغاز و اتمام مدت مدیریت‌های دانشگاه؛
 ارائۀ مشورت‌های لازم به رئیس دانشگاه در زمینه‌های مختلف.