همکاران و کارشناسان حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی​                 سمت                                                    تلفن   

خانم کمالی                                     مسئول دفتر رئیس دانشگاه          29902222 -29902221
علی امیری                                      مسئول دفتر رئیس دانشگاه          29902222 -29902221 
محمدرضا تیموری                             مسئول دفتر مدیر حوزۀ ریاست  و روابط عمومی    29902221
خانم عرب                                      رئیس اداره امور اجرایی و هماهنگی                   29902287    
خانم شجاعی                                   رئیس اداره شوراها و هیات ها​​                         29902295
خانم خادمی                                   کارشناس مسئول                                        29902287
هدا جبلی                                      کارشناس فناوری اطلاعات                             29902287
جعفر رسولی                                   همکار دفتر ریاست                                     29902221
آقای مرادبیگی                                             همکار دفتر ریاست                                     29902221
​​​​​​​​​​​​​​