ادارۀ امور هیات ها و شوراه

کارکنان اداره هیات‌ها و شوراها 

نام و نام خانوادگی​ 
سمت 
تلفن
خانم شجاعی
رئیس اداره هیات ها و شوراها
29902295
 
 ​​ 
 

وظایف اداره هیات ها و شوراها

-
انجام امور تشریفات مراسم ها، همایش ها، نشست ها و جلسات، متناسب با شأن و منزلت مدعوین؛ 
-
ارائه خدمات پشتیبانی و برگزاری مراسم، نشست‌ها و همایش‌های مختلف با هماهنگی واحدهای تخصصی؛ 
-
برگزاری مراسم دینی، ملی و مذهبی به مناسبت های مختلف؛ 
-
هماهنگی و پیگیری طراحی، چاپ و نصب پلاکارد به مناسبت‌های مختلف از جمله اعیاد، شهادت‌ها و مناسبت‌های مذهبی؛ 
-
هماهنگی در انجام امور پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی و تهیه و تدارک محل اقامت، ایاب و ذهاب و غیره؛ 
-
هماهنگی در انجام امور تشریفاتی مربوط به سفرهای داخلی و خارجی مسئولین و مدیران دانشگاهی از جمله تهیه بلیط، روادید، گذرنامه و اقامت؛ 
-
همکاری با سایر واحدهای دانشگاهی جهت برگزاری مراسم، همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و غیره؛ 
-
تهیه و تدوین تقویم مراسم و مناسبت‌ها.