کارشناسی ارشد مهندسی پلاسما

کل واحدهای دوره کارشناسی ارشد: 28 واحد (حداقل واحد در یک نیمسال 8 واحد و حداکثر 12 واحد)
ترم اول: گذراندن دروس
(10 واحد الزامی)
آخر ترم اول: انتخاب استاد راهنما و انتخاب موضوع پروژه
ترم دوم:

گذراندن دروس ( 9 واحد؛6 واحد الزامی و 3 واحد اختیاری در راستای پروژه با مشورت استاد راهنما) و فعالیتهای مقدماتی در مورد پروپوزال و پروژه
آخر ترم دوم: کلاس ایمنی و اعطای مجوز ورود به آزمایشگاه
تابستان: کار روی پروپوزال و پروژه
اواخر تابستان: تکمیل و ارائه فرم پروپوزال  (مهلت ارائه این فرم آخر تابستان قبل از شروع ترم سوم)
ترم سوم:
گذراندن دروس باقیمانده (3 واحد اختیاری در راستای پروژه با مشورت استاد راهنما) و شروع فعالیت روی پروژه و تصویب پروپوزال در شورا
ترم چهارم:

فعالیت روی پروژه
اوایل تابستان: در صورت لزوم تکمیل فرم تمدید سنوات برای نیمسال پنجم
آخر تابستان: مهلت دفاع از پایان نامه تکمیل فرم درخواست مجوز دفاع در 3 هفته قبل از تاریخ پیشنهادی)
ترم پنجم:
مهلت نهایی برای دفاع از پایان نامه (تکمیل فرم درخواست مجوز دفاع 3 هفته قبل از تاریخ پیشنهادی)
حداقل 3 هفته قبل از تاريخ پيشنهادي دفاع، فرم درخواست مجوز دفاع به اضافه فرم پيوست گزارش عملکرد دانشجو در سالهاي تحصيل اعم از دروس گذارنده و مقالات و.... به تحصيلات تکميلي پژوهشکده ارائه گردد.

لازم است در همين زمان يک نسخه از پایان نامه را به همراه چکيده فارسی و لاتين به هيات داوران جهت مطالعه و بررسي تحويل دهد.