پژوهشی

سمینارها

سمینارهای علمی برگزار شده در سال 1396

1- سمینار  شماره 1. آقای دکتر علیرضا متقی‌زاده

Ultra-fast modulation of buried heterostructure mid-infrared Quantum Cascade Lasers

2- سمینار شماره 2.  Asger Sellerup Jensen با همکاری شرکت آرین بریس

3- سمینار  شماره 3. آقای دکتر حسین سرافراز یزدی

Light processing via all-optical bistable switch Using a single active element circuit design 

4- سمینار شماره 4. آقای دکتر مسعود آریانپور

پیشگویی، غربال و تحلیل مواد نانو با استفاده از محاسبات پیشرفته كامپیوتری 

5- سمینار شماره 5. خانم دکتر الناز ناظمی

نیمه‌رساناهای كوانتمی نورگسيل فوتولومينسانس: نسل جديد بيوحسگرهای فوتونيكی

6- سمینار شماره 6. آقای دکتر علی قیصری 

 Novel tools for simultaneus optogenetic manipulation

and calcum imaging

7- سمینار شماره 7. آقای مهندس محسن توکلی

عنوان سمینار: اینترنت اشیاء (IOT)

 

8-سمینار شماره 7. آقای مهندس فرهاد معصومیان

 

آشنایی با دانش و فناوری خلا

9- سمینار شماره 8. خانم دکتر عذرا بهادری

10- کارگاه مکاترونیک و هوش مصنوعی- جلسه اول

11- سمینار شماره 9. آقای دکتر حمید سلیمانی نژاد

Time-resolved and Polarised Fluorescence Microspectroscopy and Imaging of Thin Films of Bio-NanoMaterials​ 

12- سمینار شماره 10. آقایان مهندس امید استادرحیمی و مهندس بابک مرادی

معرفی و بررسی زنجیره اینترنت اشیا​

13- کارگاه مکاترونیک و هوش مصنوعی-جلسه دوم 

 

سمینارهای علمی و کارگاه‌های برگزار شده در سال 1397

1-Plasma Polymers for Selective Cell Adhesion

2- سمینار آقای دکتر علیرضا محمودیان

Wonderful World of Plasma Waves from the Near Earth Environment to the Laboratory​

3- کارگاه مدرسه نورشناخت

آشنایی با نحوه چیدمان ،کار و نگهداری المان های اپتیکی و اسپکتروسکوپی در صنعت

4- برگزای روز جهانی نور- سخنران: آقای دکتر حمید لطیفی

5- کارگاه مکاترونیک - جلسه سوم

6- سمینار آقای دکتر محمدرضا شکوهی‌مهر

7- سمینار آقای دکتر ایمان صبری علیرضایی

8- سمینار آقای دکتر واشقانی