دکتری فوتونیک

کل واحدهای دوره دکتری: 36 واحد (حداقل واحد در یک نیمسال 6 واحد و حداکثر 10 واحد)

بدو ورود هنگام پذیرش:
•    انتخاب استاد راهنما
ترم اول:
•    گواهی ایمنی لیزر
•    مجوز ورود به آزمایشگاه
•    اخذ درس (6 واحد اختیاری با مشورت استاد راهنما)
ترم دوم: گذراندن مابقی دروس (6 واحد اختیاری + 2 واحد سمینار)
* مرحله آموزشي در پژوهشکده ليزر و پلاسما دو ترم مي باشد که ترم 1 شامل دو درس و ترم 2 شامل دو درس و سمينار خواهد بود.
   ترم سوم:
·         ثبت نام ارزیابی جامع (آموزشی و پژوهشی)
·         ارائه مدرک زبان قبل از درخواست مجوز ارزیابی جامع (آموزشی)
·         درخواست مجوز ارزیابی جامع (آموزشی) (1 ماه قبل از برگزاری آزمون)
·         برگزاری آزمون جامع آموزشی مرحله کتبی و شفاهی (آزمون کتبی 60 درصد و آزمون شفاهی 40 درصد نمره را شامل مي شود و ميانگين نمره اين دو آزمون نباید کمتر از 16 باشد.)
·         در صورتی که دانشجو آماده دفاع از پیشنهاد پروپوزال خود باشد باید درخواست پیشنهاد پروپوزال را از سایت دریافت نموده و به تحصیلات تکمیلی پژوهشکده ارائه نماید تا پس از تعیین داوران در شورای پژوهشکده اقدام به دفاع از پروپوزال خود نماید.
   ترم چهارم:
·         در صورت گذراندن مرحله ارزیابی جامع (آموزشی و پژوهشی) ثبت نام در رساله
·         درصورت نگذراندن هر کدام از مراحل ارزیابی جامع دانشجو می تواند ترم 4 را نیز به عنوان فرصت مجدد؛ ارزیابی جامع خود را بگذراند.
·         پس از گذراندن مرحله آموزشی ارزیابی جامع دانشجو می بایست فرم پیشنهاد رساله دکتری را از سایت دریافت نماید و به تحصیلات تکمیلی پژوهشکده تحویل نماید.
·         برگزاری آزمون جامع پژوهشی (دفاع از پروپوزال)
·         اعلام نتيجه آزمون جامع پژوهشی
·           ابلاغيه به دانشجو و تحصيلات تکميلی مبنی بر پذيرش موضوع رساله و پايان مراحل ارزیابی جامع

  ترم پنجم، ششم، هفتم و هشتم و نهم:
·         ثبت نام در رساله (22 واحد)
   ترم دهم:
·         در صورت نیاز دانشجو مقطع دکتری می تواند از یک ترم سنوات مجاز استفاده نماید
·         تکمیل فرم درخواست سنوات و ارائه به تحصیلات تکمیلی پژوهشکده (اواخر ترم نهم)
** از پايان ترم 4 در پايان هر نيمسال گزارش پيشرفت ارائه شود، ثبت نام در هر ترم منوط به ارائه گزارش پيشرفت خواهد بود.