راهنمای دانشجویان مقطع دکتری مهندسی پلاسما

کل واحدهای دوره دکتری: 36 واحد (حداقل واحد در یک نیمسال 6 واحد و حداکثر 10 واحد)
      بدو ورود هنگام پذیرش:
       •    انتخاب استاد راهنما

        ترم اول:
    •    گواهی ایمنی لیزر
    •    مجوز ورود به آزمایشگاه
    •    اخذ درس (9 واحد، 6 واحد الزامی، 3 واحد اختیاری با مشورت استاد راهنما)
        ترم دوم:
         گذراندن مابقی دروس (3 واحد الزامی، 6 واحد اختیاری)
* مرحله آموزشي در پژوهشکده ليزر و پلاسما دو ترم مي باشد.
        ترم سوم:
•       ثبت نام ارزیابی جامع (آموزشی و پژوهشی)
•    ارائه مدرک زبان قبل از درخواست مجوز ارزیابی جامع (آموزشی)
•    برگزاری آزمون جامع آموزشی مرحله کتبی و شفاهی (آزمون کتبی 60 درصد و آزمون شفاهی 40 درصد نمره را شامل مي شود و ميانگين نمره اين دو آزمون نباید کمتر از 16 باشد.)
•    در صورتی که دانشجو آماده دفاع از پیشنهاد پروپوزال خود باشد باید درخواست پیشنهاد پروپوزال را از سایت دریافت نموده و به تحصیلات تکمیلی پژوهشکده ارائه نماید تا پس از تعیین داوران در شورای پژوهشکده اقدام به دفاع از پروپوزال خود نماید
ترم چهارم:
•    در صورت گذراندن مرحله ارزیابی جامع (آموزشی و پژوهشی) ثبت نام در رساله
•    درصورت نگذراندن هر کدام از مراحل ارزیابی جامع دانشجو می تواند ترم 4 را نیز به عنوان فرصت مجدد؛ ارزیابی جامع خود را بگذراند.
•    پس از گذراندن مرحله آموزشی ارزیابی جامع دانشجو می بایست فرم ارائه پیشنهاد رساله را از سایت دریافت نماید و به تحصیلات تکمیلی پژوهشکده تحویل نماید
•    برگزاری آزمون جامع پژوهشی (دفاع از پروپوزال)
•    اعلام نتيجه آزمون جامع پژوهشی
·         ابلاغيه به دانشجو و تحصيلات تکميلی مبنی بر پذيرش موضوع رساله و پايان مراحل ارزیابی جامع
 ترم پنجم، ششم، هفتم و هشتم و نهم:
•    ثبت نام در رساله (18 واحد)
ترم دهم:
•    در صورت نیاز دانشجو مقطع دکتری می تواند از یک ترم سنوات مجاز استفاده نماید
•    تکمیل فرم درخواست سنوات و ارائه به تحصیلات تکمیلی پژوهشکده (اواخر ترم نهم)
 
** از پايان ترم 4 در پايان هر نيمسال گزارش پيشرفت ارائه شود، ثبت نام در هر ترم منوط به ارائه گزارش پيشرفت خواهد بود.