پژوهشی

دانشنامه

1- تتاپینچ
تتاپینچ

2- محصورسازی الکتریکی
محصورسازی الکتریکی

3- پلاسمای گلایدینگ آرک

معرفی پلاسمای گلایدینگ آرک

4 - پینچ پلاسمایی