خدمات آزمايشگاه های پژوهشکده

 

 

خدمات آزمايشگاه مگنتو فوتونيک
ردیف
نوع خدمات
توضیحات
1
عمليات حرارتي در هوا تا دماي  °C  1200
به ازاي هر ساعت
2
عمليات حرارتي تحت خلا  تا دماي  °C 700 mbar
به ازاي هر ساعت
3
عمليات حرارتي تحت خلا  تا دماي  °C 700 در اتمسفر گاز بي اثر
به ازاي هر ساعت
4
عمليات  حرارتي تحت خلا  تا دماي  °C 700- mbar
به ازاي هر ساعت
5
طيف سنجي مرئي UV-NIR
هر آزمايش
6
اندازه گيري اثر کر و فارادي
هر آزمايش
7
اندازه گيري اثر هال
هر آزمايش
8
اندازه گيري مقاومت مغناطيسي
هر آزمايش
9
اندازه گيري امپدانس مغناطيسي تا فرکانس MHz  15
به ازاي 10 تا فرکانس
10
لايه نشاني تبخيري
به شرط تامين مواد مورد نياز توسط متقاضي
11
لايه نشاني تبخيري
به شرط تامين مواد مورد
12
لايه نشاني اسپيني
توسط آزمايشگاه
13
لايه نشاني اسپيني
به شرط تامين مواد مورد نياز توسط متقاضي
14
لايه نشاني الکتروشيميايي
به شرط تامين مواد مورد
15
لايه نشاني الکتروشيميايي
توسط آزمايشگاه
16
تهيه قرص از مواد اوليه جامد
به شرط تامين مواد مورد نياز توسط متقاضي
17
تهيه قرص از مواد اوليه جامد
به شرط تامين مواد مورد
 
 
خدمات آزمايشگاه مگنتو پلاسمونيک
ردیف
نوع خدمات
توضیحات
1
اندازه گيري پسماند پاسخهاي مگنتو اپتيکي مانند چرخش فارادي و چرخش کر
به ازاي ثبت داده براي هر نمونه
2
اندازه گيري پاسخ هاي طيفي نمونه هاي مگنتواپتيکي در هندسه هاي فارادي و کر
به ازاي ثبت داده براي هر نمونه
3
اندازه گيري پاسخ مگنتوالکتريک نمونه ها
به ازاي ثبت داده براي هر نمونه
4
لايه نشاني ليزري نمونه هاي اکسيدي و غير اکسيدي به صورت آلياژي
لايه نشاني هر نمونه
5
لايه نشاني باريکه الکتروني
لايه نشاني هر نمونه
6
لايه نشاني گرمايي
لايه نشاني هر نمونه
7
ثبت پاسخ دورنگي دايروي مغناطيسي و غير مغناطيسي
براي هر نمونه
8
ضخامت سنجي اپتيکي
براي هر نمونه
9
طيف سنجي ليزري نانوثانيه
براي هر نمونه
 
 
خدمات آزمايشگاه ادوات فعال نوری
ردیف
نوع خدمات
توضیحات
1
Insertion Loss
به ازاي هر نمونه
2
Return Loss
به ازاي هر نمونه
3
Wavelength Dependent Insertion Loss
به ازاي هر نمونه
4
Wavelength Dependent Return Loss
به ازاي هر نمونه
5
Polarization Dependent Loss
به ازاي هر نمونه
6
Polarization Dependence Return Loss
به ازاي هر نمونه
7
Directivity
به ازاي هر نمونه
8
Crosstalk
به ازاي هر نمونه
9
OTDR (per core)
به ازاي هر نمونه
10
Optical Gain
به ازاي هر نمونه
11
Gain Flatness
به ازاي هر نمونه
12
Noise Figure
به ازاي هر نمونه
13
Polarization Dependent Gain
به ازاي هر نمونه
14
Optical Signal-to-Noise Ratio
به ازاي هر نمونه
15
Chromatic Dispersion
به ازاي هر نمونه
16
Group Delay
به ازاي هر نمونه
17
Polarization-Mode Dispersion
به ازاي هر نمونه
18
PDL
به ازاي هر نمونه
19
Differential  Group Delay
به ازاي هر نمونه
20
WDL
به ازاي هر نمونه
21
Bit Error Rate
به ازاي هر نمونه
22
به ازاي هر نمونه
23
Rise /Fall Time
به ازاي هر نمونه
24
Jitter
به ازاي هر نمونه
25
Signal to Noise Ratio
به ازاي هر نمونه
26
به ازاي هر نمونه
27
به ازاي هر نمونه
28
Cold
به ازاي هر ساعت
29
Damp Heat
به ازاي هر ساعت
30
Dry Heat
به ازاي هر ساعت
31
Temperature-Humidity Cyclic Test
به ازاي هر ساعت
32
Thermal Shock
به ازاي هر ساعت
 
 
 
 
خدمات آزمایشگاه پلاسما
ردیف
نوع خدمات
توضیحات
1
آناليز گازي (GC)
به ازاي هر نمونه
2
لايه¬نشاني و پردازش با RF(1)
به ازاي هر نمونه (کمتر از 2 دقيقه)
3
لايه¬نشاني و پردازش با RF(2)
به ازاي هر نمونه (بين 2 تا 5 دقيقه)
4
Ellipsometry
به ازاي هر نمونه
5
ميکروسکوپ نيروي اتمي (AFM)
به ازاي هر نمونه
6
ATR
به ازاي هر نمونه
7
OES
يک بار Run
8
Contact Angle
به ازاي هر ساعت
 
 
 
 
خدمات آزمایشگاه مواد آلی و پلیمر
ردیف
نوع خدمات
توضیحات
1
طيف سنجي (عبوري / جذبي)
بر حسب مشخصات لاية مورد نظر و با فرض آماده بودن ماده
2
طيف سنجي (عبوري / جذبي)
بر حسب مشخصات لاية مورد نظر و با فرض آماده بودن ماده
3
طيف سنجي بازتابي
بر حسب مشخصات لاية مورد نظر و با فرض آماده بودن ماده
4
طيف سنجي بازتابي
بر حسب مشخصات لاية مورد نظر و با فرض آماده بودن ماده
5
طيف سنجي بازتابي فوتولومينسانس
بر حسب نوع ماده و لاية مورد نظر
6
لايه نشاني چرخشي(1)
بر حسب نوع ماده و لاية مورد نظر
7
لايه نشاني چرخشي(2)
بر حسب نمونة مورد نظر
8
لايه نشاني فروبردني(1)
بر حسب نمونة مورد نظر
9
لايه نشاني فروبردني(2)
بر حسب نمونة مورد نظر
10
لايه نشاني تبخيري
بر حسب نمونة مورد نظر
11
آماده سازي نمونه براي لايه نشاني(1)
بر حسب نمونة مورد نظر
12
آماده سازي نمونه براي لايه نشاني(2)
با استفاده از چيدمان z - scan
13
بررسي ناهمسانگردي القايي(1)
با استفاده از چيدمان z - scan
14
بررسي ناهمسانگردي القايي(2)
با استفاده از چيدمان z - scan
15
بررسي ناهمسانگردي القايي(3)
بر حسب نمونه و تعداد تصاوير مورد نظر
16
اندازه گيري مقاومت لايه هاي نازک(1)
بر حسب نمونه و تعداد تصاوير مورد نظر
17
اندازه گيري مقاومت لايه هاي نازک(2)
بر حسب نمونه و مدّت زمان مورد نظر
18
اندازه گيري ضريب شکست و و ضريب جذب غير خطي(1)
بر حسب نمونه و مدّت زمان مورد نظر
19
اندازه گيري ضريب شکست و و ضريب جذب غير خطي(2)
بر حسب نمونة مورد نظر
20
اندازه گيري ضريب شکست و و ضريب جذب غير خطي(3)
بر حسب نمونة مورد نظر
21
بررسي نمونه با ميکروسکوپي نوري عبوري(1)
بر حسب نمونة مورد نظر
22
بررسي نمونه با ميکروسکوپي نوري عبوري(2)
بر حسب نمونه و تعداد تصاوير مورد نظر
23
حمام التراسونيک(1)
بر حسب نمونه و تعداد تصاوير مورد نظر
24
حمام التراسونيک(2)
انجام طراحي اپتيکي و انجام چيدمان خاص براي اندازه گيري پارامتر مورد نظر
25
فيلمهاي پليمريPoling  (1)
بر حسب مشخصات لاية مورد نظر و با فرض آماده بودن ماده
26
فيلمهاي پليمري Poling  (2)
بر حسب مشخصات لاية مورد نظر و با فرض آماده بودن ماده
27
فيلمهاي پليمري Poling (3)
بر حسب مشخصات لاية مورد نظر و با فرض آماده بودن ماده
28
همزن مغناطيسي(1)
بر حسب مشخصات لاية مورد نظر و با فرض آماده بودن ماده
29
همزن مغناطيسي(2)
بر حسب نوع ماده و لاية مورد نظر
30
اندازه گيري پارامتر اپتيکي خاصي از نمونه
بر حسب نوع ماده و لاية مورد نظر
 
خدمات آزمایشگاه لیزرهای حالت جامد و کاربرد
ردیف
نوع خدمات
توضیحات
1
اندازه گيري توان يا انرژي ليزر
به ازاء هر اندازه گيري
2
ثبت پروفايل پرتو ليزر
به ازاء هر نمونه
3
استفاده از ليزر ياگ پالسي نانوثانيه با انرژي 200 ميني ژول
به ازاء هر ساعت
4
استفاده از ليزر ياگ پالسي نانو ثانيه با انرژي 500 ميني ژول
به ازاء هر ساعت
5
استفاده از ليزر فمتوثانيه با انرژي نانو ژول
به ازاء هر ساعت
6
جوش فيبري معمولي
هر عدد
7
جوش فيبري PM
هر عدد
8
استفاده از اتاق تميز کلاس 10 هزار به مساحت 20 متر مربع
به ازاء هر روز
9
استفاده از ليزر فيبري به توان 50 وات
به ازاء هر ساعت
10
ساير خدمات استفاده از منابع ليزري
-----
 
خدمات آزمایشگاه طیف سنجی لیزری
ردیف
نوع خدمات
توضیحات
1
ارائه طیف LIBS نمونه های جامد
به ازاء هر نمونه
2
ارائه طیف LIBS نمونه های مایع و گاز
به ازاء هر نمونه
3
آنالیز عنصری عمقی
به ازاء هر نمونه
4
تابش پالس لیزر بر نمونه
به ازاء تعداد پالس
5
ارائه طیف جذبی ،عبوری، بازتابی
به ازاء هر نمونه
6
اندازه گيري تابش در محدوده طیفی
به ازاء هر نمونه
7
ارائه طیف  Raman/LIF
به ازاء هر نمونه