مسئولین و زمینه فعالیت آزمایشگاه های خدماتی و کارگاه هاردیف

مسئول آزمایشگاه یا کارگاه

نوع فعالیت

زمینه کار

لینک

1

عزالدین مهاجرانی

آزمایشگاه خدماتی

آزمون ادوات فعال نوری

http://aodl.sbu.ac.ir

 

2

سیده مهری حمیدی سنگدهی

آزمایشگاه خدماتی

لایه نشانی

http://Thinfilmcenter.sbu.ac.ir

 

3

منوچهر امینی

کارگاه

کارگاه مکانیک

-

4

محمد افتخاری

کارگاه

کارگاه الکترونیک

-